Avgifter

Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt vårdkategori, familjens storlek och inkomst. och den betalas i form av en månadsavgift som faktureras i efterskott. Anslut dig gärna till e-faktura via din internetbank.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget men uppbärs för högst 11 månader om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift. Förundervisningen året innan skolstart är avgiftsfri motsvarande 20 timmar / vecka.

Mer specifik information finns under barnomsorgstaxa och avgiftstillämpningarna som du kan läsa under bilagor här på sidan.

Begäran om inkomstuppgifter

Då en ny dagvårdsplats tas i bruk får familjen hem en "Begäran om inkomstuppgifter". Om ingen utredning inlämnas, fastställs avgiften enligt maxtaxa.
Årligen i augusti-september inbegärs ny inkomstutredning. Om familjens inkomster förändras under året ska detta meddelas socialkansliet så att avgiften kan justeras.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax