Avgifter

Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt vårdkategori, familjens storlek och inkomst. Den betalas i form av en månadsavgift som faktureras i efterskott. Anslut dig gärna till e-faktura via din internetbank.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget men uppbärs för högst 11 månader om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift.

Förundervisningen året innan skolstart är avgiftsfri motsvarande 25 timmar / vecka.

Mer specifik information finns under barnomsorgstaxa och avgiftstillämpningarna som du kan läsa under bilagor här på sidan.

Begäran om inkomstuppgifter

Då en ny barnomsorgsplats tas i bruk får familjen hem en "Begäran om inkomstuppgifter". Om ingen utredning inlämnas, fastställs avgiften enligt maxtaxa.
Årligen inbegärs en ny inkomstutredning. Om familjens inkomster förändras under året ska detta meddelas socialkansliet så att avgiften kan justeras.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax