Avgifter

Avgift för plats på daghem eller i familjedagvård bestäms enligt vårdkategori, familjens storlek och inkomst. Den betalas i form av en månadsavgift som faktureras i efterskott. Anslut dig gärna till e-faktura via din internetbank.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget, men uppbärs för högst 11 månader om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift. Förundervisningen året innan skolstart är avgiftsfri motsvarande 25 timmar/vecka.

Mer specifik information finns under barnomsorgstaxan.

 

Begäran om inkomstuppgifter

Då en ny barnomsorgsplats tas i bruk får familjen hem en blanketten "begäran om inkomstuppgifter". Om ingen utredning inlämnas, fastställs avgiften enligt maxtaxa.

Årligen inbegärs en ny inkomstutredning.

Om familjens inkomster förändras under året ska detta meddelas barnomsorgskansliet så att avgiften kan justeras.

 

Skiftesbarnomsorg

Om barnomsorgsplatsen inte överskrider 100 h/ två veckor (heltid) eller 50 h/ två veckor (halvtid) betalas vanlig barnomsorgsavgift och ingen extra avgift tas ut. Om timantalet av någon aledning överskrids debiteras en extra avgift.

Har din familj behov av skiftesbarnomsorg tag då kontakt med barnomsorgskansliet för ansökan och mer information.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax