Specialbarnträdgårdslärare

Till barnomsorgen i kommunen hör en specialbarnträdgårdslärare som regelbundet besöker daghemmen och kommunens familjedagvårdare. Specialbarnträdgårdsläraren är en kontaktlänk mellan föräldrar, personal, habilitering, skola m.fl.

Specialbarnträdgårdslärarens huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Specialbarnträdgårdsläraren träffar barnen i gruppen eller enskilt.

Tillsammans med föräldrarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar specialbarnträdgårdsläraren ett individuellt åtgärdsprogram.

Alla daghem i kommunen får besök av skolpsykologen som deltar i verksamheten för 5-6 åringar och bedömer deras skolberedskap, gör observationer och utredningar. Skolpsykologen kan i god tid föreså eventuella stödåtgärder och förberedelser för att göra skolstarten så smidig som möjligt. Föräldrarna kan kontakta henne för att diskutera frågor som rör utveckling, skolberedskap, skoluppskov mm

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax