Verksamhetsbidrag för kulturverksamhet

Riktlinjer för utbetalning av understöd

Sökande skall vara registrerade föreningar eller motsvarande samfund som bedriver allmännyttig verksamhet för invånare i Lemlands kommun. Läs mer om riktlinjerna under bilagor.

Av sökanden förutsätts egenfinansiering samt aktivt bidragande till förverkligandet av den understödda verksamheten. Ansökan med bilagor lämnas in senast den sista april det år för vilket understöd söks.

För 2023 har kommunfullmäktige avsatt totalt 9 250 € för verksamhetsbidrag till aktiva föreningar inom kultursektorn. Beloppet fördelas mellan inkomna ansökningar.

Ansökan görs antingen digitalt via "e-tjänster" eller på särskild blankett.

Obligatoriska bilagor när den ansökta summan överstiger 2000 €:

  • Verksamhetsplan för verksamhetsåret
  • Verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
  • Budget för verksamhetsåret

Vid behov ska tilläggsuppgifter lämnas av sökanden.

Ansökan riktas till info@lemland.ax eller per vanlig post till Kommunstyrelsen i Lemland, Kommunrundan 7, 22610 Lemland.

Det aktuella årets bidrag utbetalas senast 30 juni.

Vid frågor kontakta Lemlands bibliotek tel. 34595 eller e-post biblioteket@lemland.ax.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax