Ungdomsrådet i Lemland

Ungdomar som är intresserade av att delta i samhällslivet och påverka har möjlighet att anmäla sig till ungdomsrådet. 

Lemlands kultur- och fritidsnämnd utser och tillsätter ungdomsrådets medlemmar för en period på två år.

Ungdomsrådets sammansättning

 • Ungdomsrådet består av fem medlemmar av vilka en ordförande och en viceordförande utses.
 • Tre stycken ersättare utses.
 • Som sekreterare och sammankallare fungerar bam- och ungdomsledaren eller fritidssekreteraren.
 • Ungdomsrådets medlemmar skall vara i åldern 12-19 år och mantalsskrivna i Lemland.
 • En ungdom blir valbar genom förslag av kultur- och fritidsnämnden eller genom att själva anmäla intresse för uppdraget.
 • Medlemmarna i ungdomsrådet utses av kultur- och fritidsnämnden för en period på två år.
 • Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.

Ungdomsrådets uppgifter

 1. Höras gällande frågor som berör ungdomar i Lemlands kommun.
 2. Ta initiativ till att göra framställningar och avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
 3. Befrämja ungdomars deltagande i olika föreningars och kommunala verksamheter såsom ungdoms- idrotts- fritids- och kulturverksamhet.
 4. Följa med den yngre befolkningens behov och föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i kommunen.
 5. Initiera nya ideer angående utvecklande av barn- och ungdomsverksamheten.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax