Bygglov och bygganmälan

Allt byggande regleras av plan- och bygglagen för landskapet Åland 28.8.2008/102 och byggnadsordningen för Lemlands kommun.

Bygglovsansökan tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art är behandlingstiden 2-4 veckor. Beslut tas av byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden. Som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad kl. 19.00.

Planerade möten våren 2020:

- tisdag 21 april

- tisdag 19 maj

- tisdag 16 juni

Planerade möten hösten 2020:

- tisdag 18 augusti

- tisdag 15 september

- tisdag 20 oktober

- tisdag 17 november

- tisdag 15 december

Ansökningar riktas till:

Lemlands kommun
Byggnads- och miljönämnden
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Bygglov

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad men även för:

 • Ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • Väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • Väsentlig ändring av byggnads fasad
 • Ändring av användning
 • Nöjespark, idrottsplats, campingplats
 • Skjutbana, motorbana
 • Småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • Fast cistern över 10 m3
 • Mast vars höjd överstiger 25 meter
 • Torn avsett för allmänheten
 • Vindkraft för fler än 3 hushåll
 • Staket i rågräns vars höjdöverstiger 1,5 meter
 • Uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • Uppställande av husvagn längre än 2 mån. då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än 2 mån.

En komplett bygglovsansökan innehåller:

 • Ifylld blankett för bygglovsansökan. Blanketten finns för nedladdning på sidan.
 • Färsk lagfart eller arrendeavtal (1 ex)
 • Situationsplan skala 1:500 (2 ex)
 • Byggnadsritningar: plan, fasader och skärning tex i skala 1:100 (2 ex)
 • Bostadshus dessutom konstruktionsbeskrivning samt energicertifikat 
 • För varje byggnad bör en RH-1 blankett fyllas i och lämnas in. Blanketten finns för nedladdning på denna sida.

Lantmäteriets kartplats

Skatteförvaltningens nya regler om anmälan fr.o.m den 01.07.2014

Hushåll och privatpersoner måste fr.o.m. den 1 juli 2014 lämna uppgifter om alla byggarbeten som kräver ett bygglov till Skatteförvaltningen.
Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida eller kontakta skattebyrån på tel. 020 612 001.  Intyg över att redovisning skett ges till byggnadsinspektören vid ibruktagnings-/inflyttningssyn.

Bygganmälan

En komplett anmälan innehåller:

 • ifylld blankett för bygglovsansökan
 • färsk lagfart eller arrendeavtal 1 ex
 • situationsplan skala 1:5 000 2 ex
 • byggnadsritning: plan- och fasadritningar skala 1:100 2 ex

Syner

Byggnadssyner utförs av byggnadsinspektören.
Brandsyner utförs av branainspektör Ted Andersson eller hans vikarie.
Kontaktuppgifter

Anslutningar som kan behövas:

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax