Vatten och avlopp

Kommunalt vatten

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. Kommunens vatten produceras av Ålands vatten Ab. Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten skall du ansöka om detta hos kommunen.

Se anslutningsavtalsvillkor samt blankett för ansökan om anslutning till kommunalt vatten som bilaga på denna sida.

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv, avläsningskort skickas hem under september månad. Den som vill läsa av oftare eller vid annan tidpunkt kan göra det och lämna in uppgifterna på:

Tel. nr: +358 (0)18 349 430

E-post: vatten@lemland.ax eller "Mina e-tjänster"

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns i Järsö och Nåtö samt de centrala delarna av Lemböte, Knutsboda, Söderby, Norrby och Norra Hellestorp.
Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp skall du ansöka om detta hos kommunen.  
Ladda ner den bifogade blanketten för ansökan om kommunalt avlopp.

Förbrukningsavgiften erläggs enligt förbrukad vattenmängd som avläses en gång per år.

OBS! Ansökningar om kommunalt vatten och avlopp samt vattenmätaravläsningar kan göras digitalt via Mina e-tjänster.

Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp (upp till 25 pers)

Allmänna krav och bestämmelser

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

Krav på genomförandet vid nybyggnad

Kraven skall uppfyllas vid alla ny- och ombyggnader med enskild avloppsanläggning som fått byggnadslov.

Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse

Kraven nedan skall uppfyllas före den 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar.

Reningskrav

Fosforreduktionen skall vara minst 80 %

Kvävereduktionen skall vara minst 40 %

Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde på minst 90 %

Ålands landskapsregering har gett ut Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar, som finns att läsa som bilaga på denna sida.
Denna anvisning är mycket bra att titta på för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända.

Enskild avloppsanläggning

När du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla skall du ansöka om avloppstillstånd. Tillståndet söks från kommunen och det är byggnads- och miljöninspektören som hanterar frågorna. Blankett för ansökan om enskild avloppsanläggning finns som bilaga.

Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i Landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd 2002/74

Om mer än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Tillståndsansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter för sökande
  • Föreslagen behandlingsmetod
  • En situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen. 
  • En ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
  • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m)

Värt att tänka på...

En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.

En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a markförhållanden,utforming, skötsel och belastning.

Slamavskiljare skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.

Läsvärt om avlopp

Obs! När du hämtar information från dessa sidor är det viktigt att komma ihåg att Åland har egen lagstifning så det kan finnas skillnader att beakta.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax