Utbildningsnämnden

Perioden 2020-2023

Pia Söderlund Ordförande 
Sven-Michael Sjöberg Personlig ersättare
   
Maria Björke Vice ordförande 
Maria Grönroos Personlig ersättare
   
Ledamöter:    
Susanne Olofsson  
Johanna Häggblom Personlig ersättare  
   
Daniel Palmroos   
Jonas Wilhelms Personlig ersättare
   
Tobias Styrström  
Johanna Borgström Personlig ersättare 
   
Joel Lindholm  
Ulf Weman Personlig ersättare

Utbildningsnämnden handhar frågor som rör:

 • Grundskolan i Lemland
 • Undervisningstjänster köpta av annan kommun
 • Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD)
 • Specialskolor

Utbildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas.

Övriga uppgifter som nämnden har:

 • Utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder nämnden
 • Bereda ärenden rörande kommunens skolväsen som skall handläggas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
 • Godkänna skolans arbetsplan
 • Anställa personal
 • Övervaka att skolornas ekonomi handhas enligt gällande bestämmelser
 • Utarbeta ett förslag till budget
 • Ansvara för att skolskjuts ordnas för eleverna

Föredragande tjänsteman är utbildningschefen Mathias Eriksson.

Kommunstyrelsens representant i nämnden: Cita Nylund. 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax