Skolnämnden

Jana Eriksson Ordförande 
Lenita Nylund Personlig ersättare
   
Corinne Birn Vice ordförande 
Jennifer Johansson Personlig ersättare
   
Ledamöter:    
Elvis Ahlgren  
Thomas Snällström  Personlig ersättare  
   
Maiken Poulsen Englund   
Barbro Carlsson Personlig ersättare
   
Marc Söderholm  
Andreas Qvarnström Personlig ersättare 
   
Mathias Sandberg  
Peter Gabrielsson Personlig ersättare

Skolnämnden handhar frågor som rör:

 • Grundskolan i Lemland
 • Undervisningstjänster köpta av annan kommun
 • Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD)
 • Specialskolor

Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas.

Övriga uppgifter som skolnämnden har:

 • Utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder nämnden
 • Bereda ärenden rörande kommunens skolväsen som skall handläggas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
 • Godkänna skolans arbetsplan
 • Anställa personal
 • Övervaka att skolornas ekonomi handhas enligt gällande bestämmelser
 • Utarbeta ett förslag till budget
 • Ansvara för att skolskjuts ordnas för eleverna

Föredragande tjänsteman är skoldirektören i SÅHD Mathias Eriksson.

Kommunstyrelsens representant i nämnden är Susanne Fagerström. 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax