Infobladet

Kommunens informationsblad utkommer varje månad och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa infoblad:

Utgivning:
5 februari 2018

Deadline:
26 januari 2018

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax (Cia Numelin, tel 34595) eller Lemlands bibliotek
Skolvägen 3, 22610 Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax