Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

Coronaviruset

Uppdaterad 16.8.2021

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronapandemin är att dämpa spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

BARNOMSORGEN

Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings information och riktlinjer till kommunerna gällande inledningen av läsåret 2021-2022 i grundskola och barnomsorg från 11.8.2021.

Det rekommenderas att man inte kommer till barnomsorgen om man har symtom som tyder på smitta. Om barnet insjuknar under dagen flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen. Vuxna undviker närkontakt med den insjuknade genom att hålla ett tillräckligt avstånd. Om vårdnadshavaren konstaterar att barnet har symtom på infektion, rekommenderas det att barnet inte går till daghemmet. I sådana situationer handlar man enligt ÅHS anvisningar.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till barnomsorgens verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Daghemmet har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Specialpedagogiken i kommunen är tillfälligt pausad till följd av frånvaro.

Det rekommenderas att andra personer än barn och barnomsorgens personal undviker att vistas på barnomsorgens verksamhetsområde. Barns och familjers möjlighet att bekanta sig med barnomsorgens verksamhet ordnas med beaktande av avstånd och hygien. Övriga besök till barnomsorgen, exempelvis för talterapi eller liknande, ska noga övervägas och i första hand ordnas utanför barnomsorgens lokaler. Eventuella besök sker i enlighet med gällande skyddsrekommendationer och i samråd med barnomsorgsledaren.

Barnomsorgens verksamhetsställen ska följa de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen till och med 31.12.2021.

SKOLAN

Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings information och riktlinjer till kommunerna gällande inledningen av läsåret 2021-2022 i grundskola och barnomsorg från 11.8.2021.

Det rekommenderas att man inte kommer till skola om man har symtom som tyder på smitta. Om eleven insjuknar under dagen flyttas eleven omedelbart till ett separat rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen. Vuxna undviker närkontakt med den insjuknade genom att hålla ett tillräckligt avstånd. Om vårdnadshavaren konstaterar att eleven har symtom på infektion, rekommenderas det att eleven inte går till skolan. I sådana situationer handlar man enligt ÅHS anvisningar.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till skolans verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Skolan har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Det rekommenderas att andra personer än barn och skolans personal undviker att vistas på skolans verksamhetsområde. Barns och familjers möjlighet att bekanta sig med skolans verksamhet ordnas med beaktande av avstånd och hygien.

Anvisningar för skolverksamheten publiceras på Wilma.

Grundskolans verksamhetsställen ska följa de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen till och med 31.12.2021.

BIBLIOTEK

Lemlands kommunbibliotek håller öppet för besökare med försiktighetsåtgärder och begränsning av antalet samtidigt närvarande i lokalen så att närkontakter kan undvikas.

När verksamheten är öppen ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen följas till och med 31.12.2021.

Kommunen följer Ålands landskapsregerings anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (uppdaterad 17.6.2021).

FRITIDSVERKSAMHET

Ålands landskapsregering rekommenderar att inomhus följa relevanta delar av landskapsregeringens särskilda anvisningar nedan.

Ålands landskapsregerings anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (uppdaterad 17.6.2021)

Landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang (6.5.2021).

När fritidskansliet har verksamhet, inomhus eller vid avgränsade utrymmen utomhus, ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen följas till och med 31.12.2021.

Valbogymmet är öppet för besökare, dock med en begränsning om max 3 personer samtidigt i gymmet.

När Valbogymmet är öppet ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen följas till och med 31.12.2021.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Landskapsregeringens rekommendation om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt (uppdaterad 24.6.2021) gäller för tiden 24.6.2021 till 15.8.2021. Rekommendationen har flera lättnader i förhållande till den föregående versionen. Rekommendationen är en gemensam anvisning från landskapsregeringen och ÅHS. En uppdatering av landskapsregeringens rekommendation har försenats men kommer förhoppningsvis under vecka 33.

Om både klient och personal är fullt vaccinerade (och symtomfria) behövs inte skyddsutrustning vid klientnära arbete på en boendeserviceenhet för vård och omsorg dygnet runt när Åland befinner sig i utgångsnivån eller accelerationsfasen (Åland är just nu på utgångsnivån). Rekommendationen omfattar även annan boendeservice, hemservice och sammanhållen hemvård där personal arbetar i nära kontakt med klienterna. Med nära kontakt avses kontakt som är under två meter. Vid utomhusaktiviteter när Åland befinner sig i utgångsnivån eller accelerationsfasen är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om patienter/klienter är symtomfria). Om Åland återigen kommer att befinna sig i spridningsfasen rekommenderas att all personal inom sjukvård och omsorg har näs- och munskydd som miniminivå i närkontakt med klienter. Visir kan användas som tillägg. Vid utomhusaktiviteter om Åland befinner sig i spridningsfasen är användning av skyddsutrustning inte nödvändig om klient och personal är fullt vaccinerade (och patienter/klienter är symtomfria).

ESB Sveagården planerar fortsättningsvis för att det hålls tillräckligt avstånd då det är samlingar eller annan daglig sysselsättning i allmänna utrymmen. Personalen tillgodoser ändå att klienterna får en meningsfull vardag och ordnar dagsprogram i små grupper där det är möjligt att hålla ett tryggt avstånd.  

För att stödja äldre klienters välmående bör personalen på alla sätt försöka utveckla och tillämpa säkra sätt för de äldre att träffa sina anhöriga och närstående. Vid gemensamma aktiviteter behövs inte skyddsutrustning om alla deltagare och personal är fullt vaccinerade.

Följande punkter ska beaktas för att besöken ska bli trygga:

 • Endast symtomfria personer får komma på besök till verksamhetsenheten.
 • Besökaren får instruktioner för hur ett säkert besök kan göras antingen när hen anländer till enheten eller per telefon innan besöket. Instruktionerna ska även finnas vid ingången till verksamhetsenheten.
 • Besökaren följer rekommendationen om god handhygien.
 • Personalen handleder och hjälper besökaren med handhygienen och användningen av skydd när det är nödvändigt.
 • Flytande tvål, handdukspapper eller handsprit för handdesinfektion ska vara lättillgängligt.
 • Vikten av god hand- och hosthygien betonas för personal, boende och besökare.
 • Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.
 • Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i gemensamma utrymmen.
 • Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om patienter/klienter/besökare är symtomfria).
 • Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.
 • Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert sätt.

I utgångsnivån/accelerationsfasen:

 • Fullt vaccinerade besökare behöver inte ha visir eller mun- och nässkydd om klienten också är fullt vaccinerad.
 • Då besökare vistas i gemensamma utrymmen rekommenderas visir eller mun- och nässkydd.

I spridningsfasen:

 • Alla besökare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus (om det inte finns några hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd).
 • Om besökare och klient är fullt vaccinerade behövs inte skyddsutrustning utomhus.

Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering får begränsningar inte införas för hela enheten.

För att stöda äldres välmående bör enheterna se till att ordna olika aktiviteter för både de som bor på enheten och för som de bor i sina hem. Om alla deltagare (gäller även deltagare utifrån som är fullt vaccinerade) och personal är fullt vaccinerade behövs inte skyddsutrustning vid gemensamma aktiviteter under utgångsläget och accelerationsfasen.

Gällande testning av klienter vid ESB Sveagården informerar ÅHS om det blir ändringar gällande testning för covid-19 vid enheter med heldygnsomsorg. Tillsvidare fortsätter provtagningen vid enheterna som överenskommet även om vaccinationerna är långt framskridna.

KOMMUNKANSLIET

Lemlands kommunkansli håller öppet, men uppmuntrar samtliga att förhandsboka sina besök per telefon eller mejl.

När verksamheten är öppen ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen följas till och med 31.12.2021.

De personalärenden som kan skötas via telefon och mejl bör fortsättningsvis göra det för att undvika onödiga kontakter och eventuell smittspridning.

Kommunala förtroendevalda organ får sammanträda. Det är lämpligt att eftersträva säkra rutiner samt att hålla avstånd mellan deltagarna. Före sammanträdet ska förtroendevalda informeras om gällande restriktioner och rekommendationer. Vid sammanträden ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmena följas till och med 31.12.2021.

Kommunen följer Ålands landskapsregerings anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (uppdaterad 17.6.2021).

LÄS MER

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands landskapsregering

Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets information om gällande begränsningar

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax