Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

18.9.2020

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronapandemin är att dämpa spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.
Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

Det är av största vikt att komma ihåg att nu när begränsningarna avvecklas och smittspridningen kan komma att ta ny fart är det särskilt viktigt att alla hjälps åt att följa de riktlinjer som ges och att följa med de förändringar i riktlinjerna som kontinuerligt kommer. Ökad aktivitet ute i samhället och ökat resande förväntas ge en ökad smittspridning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inte alla inresta bär på smitta, det finns inte någon anledning till att skapa eller förstärka onödiga klyftor mellan vi och dem. Tillsammans gör vi vad vi kan för att smittspridningen inte ska stiga över sjukvårdens och samhällets kapacitet.

BARNOMSORGEN

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. En fortsatt god hand- och hosthygien förebygger smitta på enheterna. Man ska inte komma till barnomsorgens verksamhet om man har symtom som tyder på smitta. Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för barnomsorgen från 4.8.2020.

Barn med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 14 dygnen kan man avstå från testning.

 • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till barnomsorgens verksamhet efter en symtomfri dag.

 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till daghemmet om det inte finns andra symtom.

 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

 • Om flera i samma familj har liknande symtom samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Alla familjens barn behöver inte testas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till barnomsorgens verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Daghemmet har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Specialpedagogiken i kommunen har återgått till ambulerande verksamhet, dock så att specialbarnträdgårdsläraren eftersträvar att vara på varje enhet en längre sammanhängande tid och begränsar därmed antalet enheter som besöks per vecka.

Lekparksverksamheten i Söderbyområdet håller fortsättningsvis stängt.

SKOLAN

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. En fortsatt god hand- och hosthygien förebygger smitta på enheterna. Man ska inte komma till skolan om man har symtom som tyder på smitta. Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för skolverksamheten från 4.8.2020.

Barn med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 14 dygnen kan man avstå från testning.

 • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till skolans verksamhet efter en symtomfri dag.

 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till skolan om det inte finns andra symtom.

 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

 • Om flera i samma familj har liknande symtom samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Alla familjens barn behöver inte testas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till skolans verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Skolan har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Anvisningar för skolverksamheten publiceras på Wilma.

BIBLIOTEK

Kommunala bibliotek får hålla öppet. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas till högst 50 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien. Biblioteket använder akrylskydd vid utlåningsdisken för att minska risken för smittspridning.

FRITIDSVERKSAMHET

Fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar och ungdomslokaler får hålla öppet. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas i förhållande till lokalens storlek, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien.

Valbogymmet är öppet. I gymmet ska god hygien hållas genom att torka av alla redskap, både före och efter användning. Vi rekommenderar att max fem personer är i gymmet samtidigt. Vid förkylningssymtom besöker man inte gymmet alls.

SOCIALVÅRD

Lemlands kommun är förberedd på att behovet av utkomststöd kan öka i kommunen på grund av de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Vid bedömning av rätten till utkomststöd ska rätten till andra stödformer utredas och ges innan utkomststöd beviljas.

Socialkansliet kan i första hand kontaktas per telefon och per mejl. Förhandsbokade besök kan ske fysiskt på kansliet.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Landskapsregeringen beslutade 29.7.2020 om nya rekommendationer om besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemin. Landskapsregeringen konstaterar att möten och besök på äldreboenden inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund. Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att försätta en person i karantän eller isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd. Landskapsregeringen rekommenderar att Institutet för hälsa och välfärds anvisningar följs.

Om Sveagården ordnar besök beaktas följande:

 • Tillstånd till besök ges till 1–2 närstående. Akrylskydd används vid besök för att ytterligare minska risken för smittspridning. Tillstånd till besök beviljas i synnerhet om den boende inte kan kommunicera med elektroniska medel eller på 1–2 meters avstånd eller utan fysisk beröring. En sådan situation kan bero på klientens dåliga hörsel, gestaltningssvårigheter, kognitionsproblem eller en långt framskriden demenssjukdom.

 • Mötet avtalas på förhand. Innan den närstående kommer till klienten ska hen få bra anvisningar om hur ett tryggt besök ska gå till, exempelvis per telefon.

 • Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök.

 • Den närstående sköter sin handhygien, håller ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter såväl till andra invånare som till personalen samt använder under träffen ett kirurgiskt munskydd.

 • Den närstående rör sig inte i onödan i gemensamma utrymmen utan går direkt till klientens eget rum.

 • Personalen instruerar den närstående att vid behov ringa på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.

 • Personalen handleder och hjälper den närstående med genomförandet av handhygienen och med användningen av skydd, om det är nödvändigt.

 • Hemserviceledaren ansvarar för genomförandet av besöken. Det är inte nödvändigtvis alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård, för vilka besök måste vara möjligt, förutsatt att ovan nämnda anvisningar följs.

Samtlig dagverksamhet för äldre utanför Sveagården ställs fortsättningsvis in.

Socialsektorn jobbar kontinuerligt med att förbereda sig för en eventuell situation där en stor del av personalstyrkan inte kan vara på plats på Sveagården till följd av sjukdom. Omplacering inom kommunen kan bli aktuellt för att prioritera primära uppgifter, i första hand kommer omplacering ske av sådan personal som redan har jobbat på eller varit omplacerad till Sveagården samt personal som har gått grundläggande vårdutbildning via Öppna Högskolan på Åland. Omplacering sker alltid i samråd med sektorchef, personalsekreterare och kommundirektör.

KOMMUNKANSLIET

Kommunkansliet är öppet för besökare. Besök ska ändå förhandsbokas per telefon eller mejl i mån av möjlighet. De personalärenden som kan skötas via telefon och mejl bör göra det för att undvika onödiga kontakter och eventuell smittspridning. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas till högst 50 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien. Kommunkansliet använder akrylskydd vid de uppgifter som har omfattande kundkontakt.

Kommunala förtroendevalda organ får sammanträda, men rekommendationen är att se över möjligheten att arrangera dem på distans eller på annat sätt beakta att avstånd hålls mellan deltagarna. Före sammanträdet ska förtroendevalda informeras om karantänliknande förhållanden under 14 dagar efter resa till land med inreserestriktioner samt att inte närvara fysiskt vid minsta förkylningssymtom.

LÄS MER

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands landskapsregering

Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets information om gällande begränsningar

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax