Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

11.5.2020

Statsrådet fattade den 6 maj ett principbeslut, som preciserar regeringens riktlinjer när det gäller att delvis fortsätta de begränsningsåtgärder som vidtagits för att motverka coronavirusepidemin och delvis avveckla dem gradvis och kontrollerat.

Principbeslutet styr beredningen av myndighetsåtgärder och utifrån beslutet ska det ännu beredas preciserande lag- och beslutsförslag och ges närmare anvisningar.

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronaepidemin är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

Det är av största vikt att komma ihåg att nu när begränsningarna avvecklas och smittspridningen förväntas ta ny fart är det särskilt viktigt att alla hjälps åt att följa de riktlinjer som ges och att följa med de förändringar i riktlinjerna som kontinuerligt kommer. Ökad aktivitet ute i samhället och ökat resande förväntas ge en ökad smittspridning. Tillsammans gör vi vad vi kan för att smittspridningen inte ska stiga över sjukvårdens och samhällets kapacitet.

BARNOMSORGEN
Vid sina förhandlingar 29.4.2020 beslutade regeringen i Finland om avveckling av begränsningarna inom barnomsorgen utgående från hälsomyndigheternas bedömning. Det här innebär att den tidigare rekommendationen om att den som kan ska hålla barnen hemma från barnomsorgen inte längre tillämpas. Ålands landskapsregering har 6.5.2020 kommit med förtydliganden och preciseringar för barnomsorgen som därefter har bearbetas av Lemlands kommuns barnomsorgsledare. Han har skickat ut närmare anvisningar till daghemmen som baserar sig på de riktlinjer överlydande myndigheter har gett. I huvudsak gäller att inga barn eller vuxna ska komma till barnomsorgens verksamhet ifall hen har några som helst symptom som tyder på sjukdom. Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion, symptomen kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelkramp, magsymtom och huvudvärk. En fortsatt god hand- och hosthygien förebygger smitta på enheterna. För mer detaljer hänvisas till barnomsorgsledarens utskick som finns publicerad som en bilaga i högermenyn på den här sidan.

Med anledning av att begränsningarna inom grundskolan och barnomsorgen avvecklas kommer möjligheten till avgiftsfrihet inom barnomsorgen upphöra från och med 14.5.2020.

Specialpedagogiken i kommunen sker fortsättningsvis på distans för att undvika ambulering som är en särskild risk för smittspridning.

Lekparksverksamheten i Söderbyområdet håller stängt resten av terminen.

SKOLAN
Skolverksamheten startar upp från och med 14.5.2020. Anvisningar för återgången till skolverksamheten har getts ut 4.5.2020 av Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet. Ålands landskapsregering har gett närmare anvisningar för åländska skolor 6.5.2020. Skoldistriktet har därefter tagit fram en gemensam strategi för öppnandet och kommunens skolledare har preciserat anvisningarna på detaljnivå för Lemlands grundskola. Anvisningarna publicerades på Wilma 8.5.2020. I huvudsak gäller att inga barn eller vuxna ska komma till skolan ifall hen har några som helst symptom som tyder på sjukdom. Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion, symptomen kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelkramp, magsymtom och huvudvärk. En fortsatt god hand- och hosthygien förebygger smitta. Lektioner, matpauser och raster sker tillsammans i mindre grupper/med den egna klassen i så stor utsträckning som möjligt. Skolskjutsen ordnas enligt ordinarie tidtabell. Någon kapacitet för att utöka skolskjutsarna finns inte. Skoldistriktet uppmanar föräldrar som har möjlighet att transportera sina egna barn till och från skolan för att minska antalet elever i skolskjutsarna. Elever som åker skolskjuts uppmanas att sitta så glest som möjligt och välja plats intill någon klasskamrat. De ytor som eleverna kommer i kontakt med rengörs dagligen av leverantören. För mer detaljer hänvisas till skolledarens utskick.

Med anledning av att begränsningarna inom grundskolan och barnomsorgen avvecklas kommer möjligheten till avgiftsfrihet för fritidshemsverksamheten upphöra från och med 14.5.2020.

Fortlöpande information till elever och vårdnadshavare ges på Wilma.

BIBLIOTEK
Ålands landskapsregering har 5.5.2020 meddelat att beträffande kultur-, idrotts- och fritidssektorerna har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna. Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material för avhämtning. Från och med 1.6.2020 får kommunala bibliotek öppna. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas till högst 50 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien.

Ålands landskapsregering har 8.5.2020 kommit med förtydligande om att skolbiblioteksverksamhet är tillåtet från och med skolans öppnande 14.5.2020.

FRITIDSVERKSAMHET
Ålands landskapsregering har 5.5.2020 meddelat att beträffande kultur-, idrotts- och fritidssektorerna har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna. Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med 14.5.2020 med iakttagande av begränsningarna av sammankomster. Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med 1.6.2020 med specialarrangemang. Från och med 1.6.2020 får fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar och ungdomslokaler öppna. Kommunens ungdomsgård, iUNGo, kommer dock inte öppna under slutet av vårterminen. Säkerheten tryggas vid öppna verksamhetsställen genom att antalet besökare begränsas i förhållande till lokalens storlek, dock högst 50 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien.

SOCIALVÅRD
Det är av största betydelse att kommunens socialvård fortsättningsvis fungerar. Under undantagsförhållanden som nu råder är det vid behov möjligt att avstå från bedömning av servicebehovet i enlighet med 40a § i gällande socialvårdslag med undantag för bedömning av brådskande vård och omsorg.

Lemlands kommun förbereder sig på att behovet av utkomststöd kan öka i kommunerna på grund av de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Vid bedömning av rätten till utkomststöd ska rätten till andra stödformer utredas och ges innan utkomststöd beviljas.

Socialkansliet kan i första hand kontaktas per telefon och per mejl. Endast förhandsbokade nödvändiga besök sker fysiskt på kansliet.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE
Eftersom de boende på Sveagården hör till en utsatt riskgrupp hålls stängt för besökare fortsättningsvis.

Anhöriga som behöver lämna mediciner till de boende gör detta genom att ringa på dörrklockan och överlämna medicinerna till personalen på Sveagården.

Samtlig dagverksamhet för äldre ställs fortsättningsvis in.

Besök utomhus vid Sveagården tillåts för anhöriga. Besökare ska vara friska och hålla ett avstånd om 1-2 meter från den äldre. Besöken sker under uppsyn av personal som kan bistå om den äldre behöver hjälp med något. Vissa undantag från regeln kommer att göras för dementa som inte kan sitta utan går, då får de anhöriga promenera med dessa boenden enligt föreståndarens bedömning. Utomhusbesöken tillåts från och med 5.5.2020.

KOMMUNKANSLIET
Kommunkansliet håller stängt fram till och med 31.5.2020. Under denna tid måste alla besök förhandsbokas per telefon eller mejl. Endast nödvändiga besök tillåts. Från och med 1.6.2020 kommer kommunkansliet öppna igen, men besök ska fortsättningsvis förhandsbokas i mån av möjlighet. Säkerheten tryggas genom att antalet personal och besökare begränsas till högst 50 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien.

Kommunala förtroendevalda organ får sammanträda, men rekommendationen är att se över möjligheten att arrangera dem på distans eller på annat sätt beakta att avstånd hålls mellan deltagarna. Före sammanträdet ska förtroendevalda informeras om karantänliknande förhållanden under 14 dagar efter utlandsresa samt att inte närvara fysiskt vid minsta förkylningssymtom.

VERKSAMHETSSTÖD TILL ENSAMFÖRETAGARE

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd om 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna i sin tur ska kunna bevilja verksamhetsstöd till ensamföretagare till följd av Covid-19. Lemlands kommun har tilldelats sammanlagt 126 000 euro att fördela bland ensamföretagare i kommunen. Stödet till ensamföretagare är ett fast belopp på 2 000 euro. Det är nu möjligt att lämna in ansökan om verksamhetsstöd. Ensamföretagaren ska ansöka om stödet senast 30.9.2020.

Ålands kommunförbund sköter handläggning av ansökningarna om verksamhetsstöd för Lemlands kommun. Kommundirektören i Lemland fattar sedan beslut om utbetalning av verksamhetsstöd till ensamföretagare i kommunen. Läs mer och ansök via Ålands kommunförbunds webbplats: https://www.kommunforbundet.ax/bidrag-ensamforetagare

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Ålands kommunförbunds handläggare för verksamhetsstöden, Tony Asumaa per e-post (stod@kommun.ax) eller per telefon +358 (0)40 51 83 214.

ALLMÄN INFORMATION
Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med 1.6.2020 tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.

Tänk på att hålla avstånd mellan varandra vid exempelvis lunchpaus och kaffepaus samt att beakta en god hand- och hosthygien.

Personer över 70 år ska undvika kontakter med andra personer och inrätta sin vardag till förhållanden som motsvarande karantän. Detta görs för att skydda riskgrupper från att utsättas för smitta.

Allmänheten rekommenderas att undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

LÄS MER
Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands landskapsregering

Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets information om gällande begränsningar

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax