Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

Coronaviruset

17.12.2020

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronapandemin är att dämpa spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.
Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

BARNOMSORGEN

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. En fortsatt god hand- och hosthygien förebygger smitta på enheterna. Man ska inte komma till barnomsorgens verksamhet om man har symtom som tyder på smitta. Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för barnomsorgen från 4.8.2020 (uppdaterade 10.9.2020). Barnomsorgens enheter bör, i samråd med barnomsorgsledare/ socialchef/ personalsekreterare, ta ställning till hur lämning och hämtning av barn kan ske på ett tryggt och säkert sätt, där vårdnadshavarna inte uppehåller sig på daghemmet längre än nödvändigt. Om det är möjligt bör så många lämningar och hämtningar av barn som möjligt ske utomhus. Enheterna bör därför se över tiderna för utomhusvistelse i förhållande till när de flesta barn kommer och går hem. Övriga generella direktiv för lämning och hämtning kommer inte ges i dagsläget eftersom varje verksamhetsenhet har olika förutsättningar.

Barn med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 14 dygnen kan man avstå från testning.

 • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till barnomsorgens verksamhet efter en symtomfri dag.

 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till daghemmet om det inte finns andra symtom.

 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

 • Om flera i samma familj har liknande symtom samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Alla familjens barn behöver inte testas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till barnomsorgens verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Daghemmet har inte rätt att kräva intyg på testresultat.
Den frivilliga karantänen efter resa baserar sig på en rekommendation som inte är tvingande. Vårdnadshavarna beslutar själva om beaktandet av rekommendationen eller inte. En enhet inom barnomsorgen kan således inte hindra ett barn att delta i verksamheten på grund av den frivilliga karantänsrekommendationen efter resa.

Specialpedagogiken i kommunen sker som ambulerande verksamhet, dock så att specialbarnträdgårdsläraren eftersträvar att vara på varje enhet en längre sammanhängande tid och begränsar därmed antalet enheter som besöks per vecka.
Övriga besök till barnomsorgen, exempelvis för talterapi eller liknande, ska begränsas och noga övervägas. Eventuella besök sker i enlighet med gällande skyddsrekommendationer och i samråd med barnomsorgsledaren. Lekparksverksamheten i Söderbyområdet håller fortsättningsvis stängt.

SKOLAN

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. En fortsatt god hand- och hosthygien förebygger smitta på enheterna. Man ska inte komma till skolan om man har symtom som tyder på smitta. Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för skolverksamheten från 4.8.2020. Barn med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 14 dygnen kan man avstå från testning.

 • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till skolans verksamhet efter en symtomfri dag.

 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till skolan om det inte finns andra symtom.

 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

 • Om flera i samma familj har liknande symtom samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Alla familjens barn behöver inte testas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till skolans verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Skolan har inte rätt att kräva intyg på testresultat. Den frivilliga karantänen efter resa baserar sig på en rekommendation som inte är tvingande. Vårdnadshavarna beslutar själva om beaktandet av rekommendationen eller inte. Skolan kan således inte hindra ett barn att delta i verksamheten på grund av den frivilliga karantänsrekommendationen efter resa.

Anvisningar för skolverksamheten publiceras på Wilma.

BIBLIOTEK

Kommunala bibliotek får hålla öppet. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas till högst 20 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien. Vid besök uppmanas såväl besökare som personal till användning av mun- och nässkydd. Biblioteket använder även akrylskydd vid utlåningsdisken för att minska risken för smittspridning.

FRITIDSVERKSAMHET

Fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar och ungdomslokaler får hålla öppet. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas i förhållande till lokalens storlek, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien. Valbogymmet är öppet. I gymmet ska god hygien hållas genom att torka av alla redskap, både före och efter användning. För tillfället får max tre personer vara i gymmet samtidigt. Vid förkylningssymtom besöker man inte gymmet alls.

SOCIALVÅRD

Från 1.1.2021 flyttar socialvården över till Kommunernas Socialtjänst k.f.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Landskapsregeringens rekommendation om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt (2.11.2020) gäller åtminstone för tiden 1.11.2020 till 31.1.2021. Rekommendationen är en gemensam anvisning från landskapsregeringen och ÅHS. Som förebyggande åtgärd inom äldreomsorgen ska all personal och alla anhöriga använda mun- och nässkydd från och med 14.12.2020. Visir används som tillägg om personalen vårdar en person med hosta eller liknande symtom. Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt. ESB Sveagården undviker att hålla stora samlingar eller annan daglig sysselsättning i allmänna utrymmen, om det inte går att hålla ett tryggt avstånd. Personalen tillgodoser ändå att klienterna får en meningsfull vardag och ordnar dagsprogram i små grupper där det är möjligt att hålla ett tryggt avstånd.

Landskapsregeringen beslutade 29.7.2020 om rekommendationer för besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemin. Landskapsregeringen konstaterar att möten och besök på äldreboenden inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund. Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att försätta en person i karantän eller isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd. Landskapsregeringen rekommenderar att Institutet för hälsa och välfärds anvisningar följs.

Om Sveagården ordnar besök beaktas följande:

 • Tillstånd till besök ges till 1–2 närstående. Akrylskydd används vid besök för att ytterligare minska risken för smittspridning. Tillstånd till besök beviljas i synnerhet om den boende inte kan kommunicera med elektroniska medel eller på 1–2 meters avstånd eller utan fysisk beröring. En sådan situation kan bero på klientens dåliga hörsel, gestaltningssvårigheter, kognitionsproblem eller en långt framskriden demenssjukdom.

 • Mötet avtalas på förhand. Innan den närstående kommer till klienten ska hen få bra anvisningar om hur ett tryggt besök ska gå till, exempelvis per telefon.

 • Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök.

 • Den närstående sköter sin handhygien, håller ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter såväl till andra invånare som till personalen samt använder under träffen ett kirurgiskt munskydd.

 • Den närstående rör sig inte i onödan i gemensamma utrymmen utan går direkt till klientens eget rum.

 • Personalen instruerar den närstående att vid behov ringa på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.

 • Personalen handleder och hjälper den närstående med genomförandet av handhygienen och med användningen av skydd, om det är nödvändigt.

 • Hemserviceledaren ansvarar för genomförandet av besöken. Det är inte nödvändigtvis alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård, för vilka besök måste vara möjligt, förutsatt att ovan nämnda anvisningar följs.

Samtlig gruppverksamhet för äldre utanför Sveagården ställs fortsättningsvis in.

KOMMUNKANSLIET

Kommunkansliet är öppet för besökare. Besök ska ändå förhandsbokas per telefon eller mejl i mån av möjlighet.

Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas till högst 20 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien. Vid besök uppmanas såväl besökare som personal till användning av mun- och nässkydd. Kommunkansliet använder akrylskydd vid de uppgifter som har omfattande kundkontakt.

LÄS MER

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands landskapsregering

Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets information om gällande begränsningar

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax