Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19 6.4.2020

Statsrådet i samverkan med republikens president konstaterade den 16 mars 2020 att undantagsförhållanden råder i landet. Undantagsförhållandet har förlängts och gäller nu till och med 13.5.2020, om inget annat meddelas. Det innebär att alla åtgärder Lemlands kommun har vidtagit förlängs att gälla till och med 13.5.2020.

Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Nedan följer dagsaktuell information och är i stort en upprepning av vad som tidigare har meddelats av Ålands landskapsregering och kommunen. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

BARNOMSORGEN

Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom barnomsorgen. Ansvaret att ordna barnomsorg kan frångås i en situation där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötseln av barnet på annat sätt, kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet. Föräldrarna bedömer behovet.
Specialpedagogiken i kommunen sker nu på distans för att undvika ambulering som är en särskild risk för smittspridning.
För att uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare som kan hålla barnen hemma att hjälpa till att både minska belastningen på en begränsad personalgrupp samt att minska risken för smittspridning har Lemlands kommun beslutat om avgiftsfrihet. Barn som är frånvarande från barnomsorgen under en sammanhängande period om minst 14 dagar får avgiftsfri barnomsorg i Lemlands kommun. Föräldrar ska meddela om frånvaroperioden minst två veckor på förhand, förutom under perioden 18 mars till 1 april då föräldrar meddelar frånvaroperioden så snart som möjligt. I första hand ska meddelande om frånvaro skickas per e-post till marlene.lundberg@lemland.ax. Om inte hela frånvaroperioden meddelas samtidigt måste föräldrarna komma ihåg att meddela om förlängning av frånvaron för att erhålla avgiftsfrihet för hela perioden.

Verksamhet i barnomsorgen betraktas inte som offentliga sammankomster och regeln om tio personer behöver inte följas. Rekommendationen är dock att arbeta i mindre grupper för att förhindra smittspridning och för att underlätta städning och god hygien.
Lekparksverksamheten i Söderbyområdet håller stängt 18.3.2020-13.5.2020.

SKOLAN

Grundskolan, inklusive fritidshemmet, håller som huvudregel stängt 18.3.2020-13.5.2020. Under stängningen sker undervisningen på distans. Kommunen har skyldighet att ordna undervisning till alla grundskoleelever i årskurs 1-3, oberoende av vårdnadshavarnas yrkesutövning. Kravet på att vårdnadshavarna skall arbeta inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion har tagits bort ur statsrådets förordning och Ålands landskapsregering följer den ändrade förordningen. Rekommendationen är ändå fortsättningsvis att även elever i årskurs 1-3 deltar i undervisningen på distans i mån av möjlighet. Närundervisning ordnas också för elever som fått beslut om särskilt stöd samt för elever som omfattas av förlängd läroplikt.
Elever som deltar i närundervisning har rätt till både skolskjuts och skolmåltid.
Fritidshemsverksamhet erbjuds de elever i årskurs 1-3 som vid behov får undervisning som närundervisning och redan är inskrivna i verksamheten. Skolnämnden beslöt 27.3.2020 att de vårdnadshavare som väljer att inte utnyttja sin plats på fritidshemmet för en sammanhållen period om minst 14 dagar under perioden som undantagsförhållande råder får denna period avgiftsfri. Meddelande om att fritidshemsplatsen inte utnyttjas ska ges så snart som möjligt. Detta tillämpas retroaktivt från och med 18.3.2020 för de som inte har utnyttjat fritidshemsverksamheten.
Närundervisning i årskurs 1-3 eller fritidshemsverksamhet betraktas inte som offentliga sammankomster och regeln om tio personer behöver inte följas. Rekommendationen är dock att arbeta i mindre grupper för att förhindra smittspridning och för att underlätta städning och god hygien.
Fortlöpande information till elever och vårdnadshavare ges på Wilma.

BIBLIOTEK

Kommunens bibliotek håller stängt 18.3.2020-13.5.2020. Biblioteket ställer även in samtliga inplanerade evenemang åtminstone under stängningen.
Regionförvaltningsverken har utfärdat nya anvisningar gällande biblioteksverksamheten under undantagsförhållandet. Enligt anvisningarna ska fysisk hantering av böcker inte förekomma på grund av risken för spridning av coronaviruset. Detta innebär att transporter och utplacering av bokkassar till låntagare ska upphöra. Ålands landskapsregering beslöt därefter 2.4.2020 att, i likhet med regionförvaltningsverken, rekommendera att kommunbiblioteken på Åland upphör med ovan nämnda service samt avskrivningar så länge undantagsförhållandet pågår. Detta för att minimera risken för fortsatt spridning av coronaviruset. Den hemleverans av böcker som Lemlands kommun initierat avbryts därmed.

FRITIDSVERKSAMHET

All fritidsverksamhet i kommunen håller stängt 18.3.2020-13.5.2020. Valbohallen inklusive gymmet stänger under samma tidsperiod.
Alla gymkort fryses under tiden gymmet håller stängt. Det innebär att gymkortens giltighetstid förlängs med samma antal dagar som gymmet varit stängt.

SOCIALVÅRD

Det är av största betydelse att kommunens socialvård fortsättningsvis fungerar och att man kontinuerligt informerar kommuninvånarna enligt aktuella rekommendationer och direktiv. Under undantagsförhållanden som nu råder är det vid behov möjligt att avstå från bedömning av servicebehovet i enlighet med 40a § i gällande socialvårdslag med undantag för bedömning av brådskande vård och omsorg.
Lemlands kommun förbereder sig på att behovet av utkomststöd kan öka i kommunerna på grund av de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Vid bedömning av rätten till utkomststöd ska rätten till andra stödformer utredas och ges innan utkomststöd beviljas.
Socialkansliet kan i första hand kontaktas per telefon och per mejl. Endast förhandsbokade nödvändiga besök sker fysiskt på kansliet.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Eftersom de boende på Sveagården hör till en utsatt riskgrupp hålls stängt för besökare åtminstone 18.3.2020-13.5.2020.
Anhöriga som behöver lämna mediciner till de boende gör detta genom att ringa på dörrklockan och överlämna medicinerna till personalen på Sveagården.
Samtlig dagverksamhet för äldre ställs in under perioden 18.3.2020 till och med 13.5.2020.

KOMMUNKANSLIET

Kommunkansliet håller stängt 18.3.2020-13.5.2020. Under denna tid måste alla besök förhandsbokas per telefon eller mejl. Endast nödvändiga besök tillåts. All kanslipersonal som kan jobba på distans gör detta. Distansarbete arrangeras i samråd med närmsta förman. Kanslipersonal som jobbar på distans ska koppla sin fasta kontorstelefon till den egna mobiltelefonen och vara tillgänglig per mejl.
Kommunala förtroendevalda organ får sammanträda, men rekommendationen är att se över möjligheten att flytta fram möten eller att arrangera dem på distans. Före sammanträdet ska förtroendevalda informeras om karantänliknande förhållanden under 14 dagar efter utlandsresa samt att inte närvara fysiskt vid minsta förkylningssymtom.

ALLMÄN INFORMATION

Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.
Personer över 70 år ska undvika kontakter med andra personer och inrätta sin vardag till förhållanden som motsvarande karantän. Detta görs för att skydda riskgrupper för att utsättas för smitta.
Allmänheten rekommenderas att undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

FRÅGOR? Diskutera praktiska frågor med din sektorchef alternativt med kommundirektör Julia Lindfors, julia.lindfors@lemland.ax / 0457 59 57 831.
LÄS MER Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:
Ålands hälso- och sjukvård; www.ahs.ax
Ålands landskapsregering; https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19
Institutet för hälsa och välfärd; www.thl.fi

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax