Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

Coronaviruset

Uppdaterad 22.03.2021

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronapandemin är att dämpa spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

BARNOMSORGEN

Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för barnomsorgen från 4.8.2020 samt Ålands landskapsregerings information om förebyggande arbete i barnomsorgen gällande covid-19.

Det är av särskild vikt att barn med sjukdomssymtom inte förs till barnomsorgen. Även anställda inom barnomsorgen ska stanna hemma vid lindriga symtom. Verksamheten ordnas så att barngrupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Det är av största vikt att vi försöker hålla personalgrupperna åtskilda från varandra. Personal behöver därför schemaläggas på ett sätt som gör att så få som möjligt bland personalen blir satta i karantän och därmed riskerar att insjukna i händelse av en konstaterad smitta på någon av våra enheter/avdelningar. Personal på daghemmen ska inte gå mellan avdelningarna, utan håller sig alltid till en och samma avdelning, för att undvika risken att samtliga avdelningar blir satta i karantän av smittskyddsläkaren. Det är även viktigt att tänka på att personal som inte i sitt arbete träffar varandra inte heller ska vistas samtidigt i gemensamma personalutrymmen vid kaffepauser eller liknande.

Barnomsorgsledarens information till vårdnadshavare från 26.2.2021 avseende rutiner för hämtning och lämning ska följas av samtliga enheter.

Det är alltid befogat med coronatest om ett barn har symtom som tyder på coronaviruset. Barn med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 10 dygnen kan man avstå från testning.
 • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till barnomsorgens verksamhet efter en symtomfri dag.
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till daghemmet om det inte finns andra symtom.
 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till barnomsorgens verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Daghemmet har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Den frivilliga karantänen efter resa baserar sig på en rekommendation som inte är tvingande. Vårdnadshavarna beslutar själva om beaktandet av rekommendationen eller inte. En enhet inom barnomsorgen kan således inte hindra ett barn att delta i verksamheten på grund av den frivilliga karantänsrekommendationen efter resa.

Övriga besök till barnomsorgen, exempelvis för talterapi eller liknande, ska begränsas och noga övervägas. Eventuella besök sker i enlighet med gällande skyddsrekommendationer och i samråd med barnomsorgsledaren.

Lekparksverksamheten i Söderbyområdet kommer inte öppna under 2021.

Utbildningsnämnden har beslutat att för tiden 1.3-30.6.2021 bevilja avgiftsfrihet till de barn och elever som kan uppvisa ett "Beslut om karantän" eller "Beslut om isolering" från smittskyddet, för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering.

SKOLAN

Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för skolverksamheten från 4.8.2020 (uppdaterade 10.9.2020) samt Ålands landskapsregerings uppdaterade information om beredskap gällande covid-19 (26.2.2021) och kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under covid-19 (2.3.2021).

Det är av särskild vikt att elever med sjukdomssymtom inte kommer till skolan. Även anställda inom skolan ska stanna hemma vid lindriga symtom. Verksamheten ordnas så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Det är av största vikt att vi försöker hålla personalgrupperna åtskilda från varandra. Personal behöver därför arbeta på ett sätt som gör att så få som möjligt bland personalen blir satta i karantän och därmed riskerar att insjukna i händelse av en konstaterad smitta inom skolan. Det är även viktigt att tänka på att personal som inte i sitt arbete träffar varandra inte heller ska vistas samtidigt i gemensamma personalutrymmen vid kaffepauser eller liknande. All personal som rör sig inomhus bör använda ansiktsskydd i form av kirurgiska mun- och nässkydd. Undantaget är den tid under vilken lunch intas. På raster utomhus, i undervisningssituationen i den egna klassen eller då du befinner dig ensam i ditt arbetsutrymme kan ansiktsvisir användas.

Utbildningschefens information till personal, vårdnadshavare och elever från 12.3.2021 ska följas av samtliga berörda.

Det är alltid befogat med coronatest om ett barn i skolåldern har symtom som tyder på coronaviruset. Barn i skolåldern blir mer sällan sjuka (förkylda) än mindre barn så om ett skolbarn får förkylningssymtom är sannolikheten för coronavirusinfektion större än hos ett yngre barn med symtom. Barn i skolåldern med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till skolan om det inte finns andra symtom.
 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till skolan om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Skolan har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Den frivilliga karantänen efter resa baserar sig på en rekommendation som inte är tvingande. Vårdnadshavarna beslutar själva om beaktandet av rekommendationen eller inte. Skolan kan således inte hindra ett barn att delta i verksamheten på grund av den frivilliga karantänsrekommendationen efter resa.

Anvisningar för skolverksamheten publiceras på Wilma.

BIBLIOTEK

Tänk på följande när du besöker biblioteket:

- använd munskydd

- sprita händerna

- håll avstånd

Det går även bra att även reservera böcker och tidskrifter på förhand på tel. 34 595 eller på e-post biblioteket@lemland.ax eller bibliotek.ax.

FRITIDSVERKSAMHET

Hobbyverksamhet för barn och unga (max 20 person) kan ordnas utomhus om säkerheten samtidigt tryggas genom möjlighet till att hålla avstånd. Gymmet öppnar igen för allmänheten från och med 22.3.2021.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Landskapsregeringens rekommendation om bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet gäller åtminstone fram till 31.5.2021. Rekommendationen är en gemensam anvisning från landskapsregeringen och ÅHS. De som arbetar i nära kontakt med klienterna på en boendeserviceenhet för vård och omsorg dygnet runt rekommenderas att använda ett visir eller näs- och munskydd, beroende på vilken epidemifas Åland befinner sig i.

Rekommendationen omfattar även annan boendeservice, hemservice och sammanhållen hemvård. Under utgångsnivån rekommenderas användning av visir eller näs- och munskydd i närkontakt med klienter. Under accelerationsfasen och spridningsfasen rekommenderas att all personal inom sjukvård och omsorg har näs- och munskydd som miniminivå i närkontakt med klienter. Visir kan användas som tillägg.

Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt.

ESB Sveagården undviker att hålla stora samlingar eller annan daglig sysselsättning i allmänna utrymmen, om det inte går att hålla ett tryggt avstånd. Personalen tillgodoser ändå att klienterna får en meningsfull vardag och ordnar dagsprogram i små grupper där det är möjligt att hålla ett tryggt avstånd.

Landskapsregeringen beslutade 29.7.2020 om rekommendationer för besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemin. Landskapsregeringen konstaterar att möten och besök på äldreboenden inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund. Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att försätta en person i karantän eller isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd. Landskapsregeringen rekommenderar att Institutet för hälsa och välfärds anvisningar följs.

Om Sveagården ordnar besök beaktas följande:

 • Tillstånd till besök ges till 1–2 närstående. Akrylskydd används vid besök för att ytterligare minska risken för smittspridning. Tillstånd till besök beviljas i synnerhet om den boende inte kan kommunicera med elektroniska medel eller på 1–2 meters avstånd eller utan fysisk beröring. En sådan situation kan bero på klientens dåliga hörsel, gestaltningssvårigheter, kognitionsproblem eller en långt framskriden demenssjukdom.

 • Mötet avtalas på förhand. Innan den närstående kommer till klienten ska hen få bra anvisningar om hur ett tryggt besök ska gå till, exempelvis per telefon.

 • Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök.

 • Den närstående sköter sin handhygien, håller ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter såväl till andra invånare som till personalen samt använder under träffen ett kirurgiskt munskydd.

 • Den närstående rör sig inte i onödan i gemensamma utrymmen utan går direkt till klientens eget rum.

 • Personalen instruerar den närstående att vid behov ringa på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.

 • Personalen handleder och hjälper den närstående med genomförandet av handhygienen och med användningen av skydd, om det är nödvändigt.

 • Hemserviceledaren ansvarar för genomförandet av besöken. Det är inte nödvändigtvis alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård, för vilka besök måste vara möjligt, förutsatt att ovan nämnda anvisningar följs.

Samtlig gruppverksamhet för äldre utanför Sveagården ställs fortsättningsvis in.

KOMMUNKANSLIET

Besök ska förhandsbokas per telefon eller mejl i mån av möjlighet.

De personalärenden som kan skötas via telefon och mejl bör göra det för att undvika onödiga kontakter och eventuell smittspridning.

Rekommendationen är att distansarbete tillämpas där det är möjligt när samhällssmitta råder, vilket är situationen för Åland sedan mitten av oktober.

Kommunala förtroendevalda organ får sammanträda, men rekommendationen är att se över möjligheten att arrangera dem på distans eller på annat sätt beakta att avstånd hålls mellan deltagarna. Före sammanträdet ska förtroendevalda informeras om gällande restriktioner och rekommendationer. Vid sammanträden uppmanas mötesdeltagarna att använda mun- och nässkydd.

LÄS MER

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands landskapsregering

Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets information om gällande begränsningar

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax