Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

Coronaviruset

Uppdaterad 29.6.2021

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronapandemin är att dämpa spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

BARNOMSORGEN

Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för barnomsorgen från 4.8.2020 (uppdaterad 10.9.2020) samt Ålands landskapsregerings information om förebyggande arbete i barnomsorgen gällande covid-19 (uppdaterad 9.3.2021).

Det är av särskild vikt att barn med sjukdomssymtom inte förs till barnomsorgen. Även anställda inom barnomsorgen ska stanna hemma vid lindriga symtom. Verksamheten ordnas så att barngrupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Det är av största vikt att vi försöker hålla personalgrupperna åtskilda från varandra. Personal behöver därför schemaläggas på ett sätt som gör att så få som möjligt bland personalen blir satta i karantän och därmed riskerar att insjukna i händelse av en konstaterad smitta på någon av våra enheter/avdelningar.

Barnomsorgsledarens information till vårdnadshavare från 26.2.2021 avseende rutiner för hämtning och lämning ska följas av samtliga enheter.

Det är alltid befogat med coronatest om ett barn har symtom som tyder på coronaviruset. Barn med covid-19-symtom provtas enligt ÅHS:s anvisningar men det finns vissa undantag:

 • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 10 dygnen kan man avstå från testning.
 • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till barnomsorgens verksamhet efter en symtomfri dag.
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till daghemmet om det inte finns andra symtom.
 • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.

Ett barn som har testats negativt kan återvända till barnomsorgens verksamhet om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt. Daghemmet har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

Den frivilliga karantänen efter resa baserar sig på en rekommendation som inte är tvingande. Vårdnadshavarna beslutar själva om beaktandet av rekommendationen eller inte. En enhet inom barnomsorgen kan således inte hindra ett barn att delta i verksamheten på grund av den frivilliga karantänsrekommendationen efter resa.

Specialpedagogiken i kommunen sker som ambulerande verksamhet, dock så att specialläraren eftersträvar att vara på varje enhet en längre sammanhängande tid och begränsar därmed antalet enheter  som besöks per vecka.

Övriga besök till barnomsorgen, exempelvis för talterapi eller liknande, ska begränsas och noga övervägas. Eventuella besök sker i enlighet med gällande skyddsrekommendationer och i samråd med barnomsorgsledaren. Barnomsorgens verksamhetsställen ska följa de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen till och med den 31.12.2021.

Lekparksverksamheten i Söderbyområdet kommer inte öppna under 2021.

Utbildningsnämnden har beslutat att för tiden 1.3-30.6.2021 bevilja avgiftsfrihet till de barn och elever som kan uppvisa ett "Beslut om karantän" eller "Beslut om isolering" från smittskyddet, för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering.

SKOLAN

Lemlands kommun följer Ålands landskapsregerings och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer för skolverksamheten från 4.8.2020 (uppdaterade 10.9.2020) samt Ålands landskapsregerings uppdaterade information om beredskap gällande covid-19 (26.2.2021) och kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under covid-19 (2.3.2021).

Information om begränsningar och rekommendationer avseende skolverksamheten uppdateras inför skolstarten i augusti. Anvisningar för skolverksamheten publiceras på Wilma.

Grundskolans verksamhetsställen ska följa de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen till och med den 31.12.2021.

BIBLIOTEK

Lemlands kommunbibliotek håller öppet för besökare med försiktighetsåtgärder och begränsning av antalet samtidigt närvarande i lokalen så att närkontakter kan undvikas.

Kommunen följer Ålands landskapsregerings anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningavid allmänna sammankomster och vid anndningen av offentliga lokaler (uppdaterad 17.6.2021).

När verksamheten är öppen ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen följas till och med den 31.12.2021.

FRITIDSVERKSAMHET

Ålands landskapsregering rekommenderar att inomhus följa relevanta delar av landskapsregeringens särskilda anvisningar nedan.

Ålands landskapsregerings anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (uppdaterad 17.6.2021).

Landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang (16.5.2021).

När fritidskansliet har verksamhet, inomhus eller vid avgränsade utrymmen utomhus, ska de särskilda anvisningarna för kund-  och deltagarutrymmen följas till och med 31.12.2021.

Valbogymmet är öppet för besökare, dock med en begränsning om max 3 personer samtidigt i gymmet.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Landskapsregeringens rekommendation om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt (uppdaterad 24.6.2021) gäller för tiden 24.6.2021 till 15.8.2021. Rekommendationen har flera lättnader i förhållande till den föregående versionen. Rekommendationen är en gemensam anvisning från landskapsregeringen och ÅHS.

Om både klient och personal är fullt vaccinerade och symtomfria behövs inte skyddsutrustning vid klientnära arbete på en boendeserviceenhet för vård och omsorg dygnet runt när Åland befinner sig i utgångsnivån eller accelerationsfasen (Åland är just nu på utgångsnivån). Rekommendationen omfattar  även annan boendeservice, hemservice och sammanhållen hemvård där personalarbetar i nära kontakt med klienterna. Med nära kontakt avses kontakt som är under två meter. Vid utomhusaktiviteter när Åland be finner sig i utgångsnivån eller accelerationsfasen är användning av skyddsutrustning inte nödvändig om patienter/klienter är symtomfria. Om Åland återigen kommer att befinna sig i spridningsfasen rekommenderas att all personal inom sjukvård och omsorg har näs- och munskydd som miniminivå i närkontakt med klienter. Visir kan användas som tillägg. Vid utomhusaktiviteter om Åland befinner sig i spridningsfasen är användning av skyddsutrustning inte nödvändig om klient och personal är fullt vaccinerade (och patienter/klienter är symtomfria).

Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt.

ESB Sveagården planerar fortsättningsvis för att det hålls tillräckligt avstånd då det är samlingar eller annan daglig sysselsättning i allmänna utrymmen. Personalen tillgodoser ändå att klienterna får en meningsfull vardag och ordnar dagsprogram i små grupper där det är möjligt att hålla ett tryggt avstånd.

För att stödja äldre klienters välmående bör personalen på alla sätt försöka utveckla och tillämpa säkra sätt för de äldre att träffa sina anhöriga och närstående. Vid gemensamma aktiviteter behövs inte skyddsutrustning om alla deltagare och personal är fullt vaccinerade.

Följande punkter ska beaktas för att besöken ska bli trygga:

 • Endast symtomfria personer får komma på besök till verksamhetsenheten.
 • Besökaren får instruktioner för hur ett säkert besök kan göras antingen när hen anländer till enheten eller per telefon innan besöket. Instruktionerna ska även finnas vid ingången till verksamhetsenheten.
 • Besökaren följer rekommendationen om god handhygien.
 • Personalen handleder och hjälper besökaren med handhygienen och användningen av skydd när det är nödvändigt.
 • Flytande tvål, handdukspapper eller handsprit för handdesinfektion ska vara lättillgängligt.
 • Vikten av god hand- och hosthygien betonas för personal, boende och besökare.
 • Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.
 • Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i gemensamma  utrymmen.
 • Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig om patienter/klienter/besökare är symtomfria.
 • Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.
 • Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert sätt.

l utgångsnivån/accelerationsfasen:

 • Fullt vaccinerade besökare behöver inte ha visir eller mun-  och nässkydd om klienten också är fullt vaccinerad.
 • Då besökare vistas i gemensamma utrymmen rekommenderas visir eller mun- och nässkydd.

l spridningsfasen:

 • Alla besökare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus (om det inte finns några hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd).
 • Om besökare och klient är fullt vaccinerade behövs inte skyddsutrustning utomhus.

Besök kan begränsas bara med karantäns - eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering får begränsningar inte införas för hela enheten.

För att stöda äldres välmående bör enheterna se till att ordna olika aktiviteter för både de som bor på enheten och för de som bor i sina hem. Om alla deltagare (gäller även deltagare utifrån som är fullt vaccinerade) och personal är fullt vaccinerade behövs inte skyddsutrustning vid gemensamma aktiviteter under utgångsläget och accelerationsfasen.

Gällande testning av klienter vid ESB Sveagården informerar ÅHS om det blir ändringar gällande testning för covid-19 vid enheter med heldygnsomsorg. Tillsvidare fortsätter provtagningen vid enheterna som överenskommet även om vaccinationerna är långt framskridna.

KOMMUNKANSLIET

Lemlands kommunkansli håller öppet, men uppmuntrar samtliga att förhandsboka sina besök per telefon eller e-post.

När verksamheten är öppen ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmen följas till och med 31.12.2021.

De personalärenden som kan skötas via telefon och e-post bör göra det för att undvika onödiga kontakter och eventuell smittspridning.

Kommunala förtroendevalda organ får sammanträda. Det är lämpligt att eftersträva säkra rutiner samt att hålla avstånd mellan deltagarna. Före sammanträdet ska förtroendevalda informeras om gällande restriktioner och rekommendationer. Vid sammanträden ska de särskilda anvisningarna för kund- och deltagarutrymmena följas till och med 31.12.2021.

LÄS MER

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands landskapsregering

Institutet för hälsa och välfärd

Statsrådets information om gällande begränsningar

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax