Understöd för idrotts- eller barn- och ungdomsverksamhet

Riktlinjer för utbetalning av understöd

Dessa riktlinjer är antagna den 13.08.2012 och ersätter de tidigare riktlinjerna antagna 05.03.2012.

Allmänna förutsättningar för utbetalning av understöd:

Registrerade föreningar eller motsvarande samfund som bedriver allmännyttig idrotts- eller barn- och ungdomsverksamhet för invånare i Lemlands kommun samt uppfyller förutsättningarna för erhållande av understöd kan ansöka om understöd från kultur- och fritidsnämnden i Lemland. Av sökanden förutsätts egenfinansiering samt aktivt bidragande till förverkligandet av den understödda verksamheten. Om understöden meddelas på Lemlands kommuns hemsida samt i Lemlands kommuns infoblad.

Ansökan lämnas in senast den sista januari det år för vilket understöd söks. Ansökan görs digitalt via Mina e-tjänster eller på särskild blankett som fås på fritidskansliet eller går att ladda ner/skriva ut från kommunens hemsida. Till ansökan bifogas: 

  • verksamhetsplan
  • budget för det år vilket understöd söks
  • föregående års verksamhetsberättelse
  • föregående års bokslut

Innan beviljat understöd betalas ut bör alla dessa handlingar vara fritidskansliet till handa. Dessutom bör användningen av alla tidigare beviljade bidrag vara redovisade i form av verksamhetsberättelse och bokslut för de bidragsberättigande åren.

Se bilagor för mer information om understöd för idrottsverksamhet och understöd för barn- och ungdomsverksamhet.

Exempel: Ansökan gäller år 2019, sista ansökningstid är då 31.01.2019. Verksamhetsplan och budget för år 2019, samt verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 skall bifogas anhållan. OBS! Om föreningen sökt och beviljats bidrag för år 2017 (men ej sökt år 2018) skall även användningen av bidraget 2017 redovisas i form av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 innan bidrag för år 2019 kan utbetalas.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax