Verksamhetsbidrag för kulturverksamhet

Riktlinjer för beviljande av verksamhetsbidrag för kulturverksamhet i Lemlands kommun

Verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år. Information om kommunens kultur- och verksamhetsbidrag ges i maj månad genom annons i Lemlands infoblad och på kommunens hemsida.

Verksamhetsbidraget gäller för kulturverksamhet som påbörjas, utförs och/eller avslutas under budgetåret.

Kulturbidrag kan sökas för/av:

 • Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Lemlands kommun
 • Privatpersoner bosatta i Lemlands kommun
 • Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
 • Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

Ansökan

Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad senast 15 augusti året före den planerade verksamheten. Ansökan skall innehålla:

 • en beskrivning över vad bidraget ska användas till
 • finansieringsplan för projekt
 • vem/vilka som anhåller om bidraget
 • konto- och bankuppgifter
 • kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post)
 • antal medlemmar från Lemland

Obligatoriska bilagor när den ansökta summan överstiger 2000€

 • verksamhetsplan för verksamhetsåret
 • verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
 • budget för verksamhetsåret

Vid behov ska tilläggsuppgifter lämnas av sökanden.

Ansökan riktas till:

Lemlands bibliotek
Skolvägen 3
22610 Lemland

Observera att man numera också kan ansöka om bidrag digitalt från kultur- och fritidsnämnden via Mina e-tjänster!

Utbetalning

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om verksamhetsbidraget senast inom mars månad.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax