Miljöarbete i Lemlands Kommun

Vitsippor

Lemlands kommun arbetar i första hand med följande miljömål:

 • en ren och utsläppsfri miljö
 • hållbar utveckling
 • "rättvis" konsumtion

Kommunens Agenda-21 handlingsprogram är godkänt av fullmäktige den 22.9.1999.

Se också Ålands Natur och Miljö samt Agenda 21. De har en mångsidig verksamhet; allt från att påverka beslutsfattare och myndigheter till att ordna exkursioner till natursköna platser.
Agenda 21 kontoret upprätthålles av Ålands Natur och Miljö.

Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen (LR) verkar för en ekologiskt hållbar utveckling och uppmuntrar till miljöfrämjande åtgärder.
LR:s miljöbyrå har det övergripande ansvaret men varje byrå ska se till att deras område bedriver verksamhet på ett hållbart sätt.
Miljöbyrån handhar frågor gällande:

 • vattenvård
 • avfallshantering/kretslopp
 • luftvård och annan miljövård
 • naturvård och utnyttjandet av naturen för rekreation
 • miljökonsekvensbedömningar och miljöberättelser
 • främjandet av den allmänna miljömedvetenheten

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Fungerar som övervakande myndighet för miljö- och hälsoärenden samt beviljar tillstånd för olika verksamheter.

Kontakta ÅMHM tex om du skall

 • muddra
 • fylla ut i vatten
 • spränga
 • borra brunn (för vatten eller värme)

Kommunens byggnads- och miljönämnd ger tillstånd för enskilda avlopp.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax