Vårdnad och umgängesrätt

Faderskapsutredning

När det föds barn och föräldrarna inte är gifta ska en faderskapsutredning göras så att faderskapet kan fastställas. Från och med mars 2016 kan föräldrar som lever i ett samboförhållande göra faderskapserkännandet på mödrarådgivningen i samband med ett besök före barnets födsel. Faderskapserkännandet godkänns av magistraten efter 30 dagar från barnets födelse. Även ett avtal om vårdnad kan göras vid samma tillfälle.

Vårdnad och umgängesrätt

Lagen om vårdnad och umgängesrätt ger föräldrar som inte är gifta, möjlighet att på ett enkelt sätt överenskomma om vårdnaden om barnen. Med avtal som fastställs av socialnämnden kan föräldrarna överenskomma om:

  • att båda föräldrarna gemensamt får vårdnaden innebär att föräldrarna delar ansvaret för barnet
  • hos vilken av föräldrarna barnet skall bo.
  • att en förälder ensam får vårdnaden om barnet - innebär att ena föräldern blir ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet.
  • barnets umgängesrätt med den förälder den inte bor hos.

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om avtalets innehåll måste vårdnadsfrågan avgöras av domstol.

Vårdnad och umgänge i samband med fastställande av faderskap

Samtidigt med utredningen av faderskap diskuteras barnets vårdnad. I de flesta fall är målsättningen gemensam vårdnad om barnet och att båda föräldrarna därmed ska bli förmyndare för barnet (utan vårdnadsavtal är modern ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet). I de fall där föräldrarna inte bor tillsammans avtalas också om barnets umgängesrätt med den förälder barnet inte bor hos.

Vårdnad och umgänge i samband med skilsmässa

Vårdnaden och umgängesrätten gällande minderåriga barn efter en skilsmässa fastställs på samma sätt som för sambopar under förutsättning att föräldrarna är överens i ärendet.

Underhållsbidrag

Vid skilsmässa eller separation fastställs ett avtal om underhållsbidrag av socialnämnden (om parterna är överens) eller av domstol (om parterna är oense). Underhållsbidrag betalas av den part som inte har barnet hos sig. Faktorer som inverkar på underhållsbidragets storlek är antalet minderåriga barn, umgängesavtalet, barnets/barnens behov och föräldrarnas inkomster. 

Den underhållsskyldige ansvarar själv för att indexjustera bidraget årligen. Se bilagan Indexjusteringar 2020!

Underhållsstöd

Om underhållsskyldig försummat att erlägga underhållsbidrag, om faderskap inte har fastställts eller om underhållsbidrag har fastställts till ett lågt belopp (för nuvarande min 167,01 €) pga underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet, kan underhållsstöd beviljas. 

Ansökan om underhållsstöd lämnas till Folkpensionsanstalten som from 1.4.2009 sköter om utbetalningen och indrivningen av underhållstöden. Till ansökan bör fogas avtal om underhåll eller domstolsutslag i original samt utredning över underhållsbidragsskulden. 

Avtal gällande underhållsbidrag, vårdnad och umgänge, vilka är fastställda av socialnämnden, har samma juridiska klass som domstolsutslag.

Kontaktperson för faderskapserkännanden och vårdnadsavtal:
Socialarbetaren

Kontaktperson för vårdnads-, umgänges- och underhållsavtal vid separation:
Socialchefen

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax