Utkomststöd

Rätt till utkomststöd har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. 

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg. Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Grunddel

Ensamstående/ensamförsörjare 522,02 €
Makar/sambor/personer över 17 år   443,72 €
Person som fyllt 17 år och bor hos föräldrar    381,07 €
Barn 10–16 år      365,42 €
Barn under 10 år  344,53 €

I grunddelen ingår:

 • Kost
 • Kläder
 • Smärre hälsovårdsutgifter
 • Personlig hygien
 • Hemmets hygien
 • Lokaltrafikavgift
 • Dagstidning
 • TV-licens och telefon
 • Hobby- och rekreationsverksamhet
 • + motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället

Övriga utgifter som beaktas är:

 • Hyra
 • El-, värme- och vattenavgifter
 • Räntor på bostadslån
 • Avfallshantering
 • Hem-och brandförsäkring
 • Hälsovårdskostnader
 • Barndagvårdsavgifter
 • Arbetsresor som överstiger lokaltrafiktaxa

Anvisning för ansökan om utkomststöd

Ring till socialkansliet och boka en tid på tel 349 440. Fyll i ansökan om utkomsstöd som finns under bilagor till höger.

När du kommer på besök till utkomststödet är det viktigt att du har med dig alla de handlingar som krävs för att vi skall kunna behandla din ansökan. I syfte att underlätta insamlingen av nödvändiga handlingar, och på det viset undvika onödiga fördröjningar, har vi sammanställt nedanstående information om vilka handlingar du bör ha med dig till utkomststöd besöket:

Hushållets inkomster

Ta med dig klara och rediga dokument som styrker vilka inkomster du har. Om du är gift eller lever i ett samboförhållande behöver vi inkomstuppgifter även för övriga personer som bor i hushållet.

Exempel på dokument som styrker en persons inkomst och som man är skyldig att uppvisa vid ansökan om utkomststöd är:

 • Lönebesked från arbetsgivaren
 • Intyg över pensioner och andra sociala förmåner man erhåller
 • Månadsvisa kontoutdrag med saldobesked för samtliga bankkonton. OBS; De mer oprecisa transaktionsutdragen från internetbankerna godkänns inte som underlag för utkomststöd
 • Intyg över eventuella kapitalinkomster
 • Intyg över samtliga övriga inkomster
 • På begäran även det senaste beskattningsintyget

Hushållets utgifter

Vid en utkomststödsberäkning inverkar antalet personer som hör till hushållet på den beräknade utkomstnivån. Det är därför viktigt att vi får rätt uppgifter om antalet personer och hur dessa fördelar sig mellan barn och vuxna.

Vid beräkning av utkomststödet är det också viktigt att hushållets utgifter kan styrkas med tydliga dokument.

Exempel på dokument som bestyrker hushållets utgifter och som man måste uppvisa för att de skall beaktas i utkomststödsberäkningen är:

 • Olika sorts fakturor, eller kopior på dessa, som gäller hushållets utgifter. Utgifter som beaktas i utkomststödnormen är el, värmekostnader, vatten, räntor, avfallshantering, hemförsäkring, kostnader för specialdiet, hälsovårdskostnader och barndagvård.
 • För verifiering av boendekostnader krävs att man kan uppvisa ett giltigt hyresavtal och att man kan verifiera föregående månads hyresbetalning, antingen med kvitto eller genom uppgift i kontoutdrag.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax