Avgifter

Barnomsorgsavgiften

Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt vårdkategori, familjens storlek och inkomst.

Avgiften betalas i form av en månadsavgift som faktureras i efterskott. E-faktura är möjlig.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget men uppbärs för högst 11 månader om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift. Förundervisningen året innan skolstart är avgiftsfri  motsvarande 20 timmar / vecka.

Mer specifik information finns under barnomsorgstaxa och avgiftstillämpningarna som du kan läsa under bilagor här på sidan.

Begäran om inkomstuppgifter

Då en ny dagvårdsplats tas i bruk får föräldrarna hem en "Begäran om inkomstuppgifter". Om ingen utredning inlämnas, fastställs avgiften enligt maxtaxa.
Årligen i augusti-september inbegärs ny inkomstutredning. Om familjens inkomster förändras under året bör detta meddelas socialkansliet så att avgiften kan justeras.

 

Frågor om avgifter riktas i första hand till byråsekreteraren.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax