Ansökan

När du som vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande har ditt barn rätt till barnomsorg. Även om du som vårdnadshavare är föräldra- eller vårdledig med yngre syskon och om barnet är över tre år har ni rätt till barnomsorg 25 timmar i veckan.

Då ditt barn är under tre år har ditt barn rätt till barnomsorg under den tid som moderskapspenningen för ett yngre syskon betalas ut, men däremot inte under den tid som du är föräldra-/vårdledig.

Alla barn som enligt lagen är berättigade till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats, antingen på daghem eller i gruppfamiljedaghem. Som vårdnadshavare kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi inte alltid tillgodose önskemål om barnomsorg vid en särskild enhet.

Ansökningstid

I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du p.g.a. arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor. Inför varje höst bör man årligen lämna in ansökan för nya barn och platsbyten, detta annonseras under våren.

Heltids- eller deltidsplats

Lemland erbjuder både heltids- och deltidsplatser. För en deltidsplats är utjämningsperioden en kalendermånad.
Det finns möjlighet att välja

  • 60%: upp till 25 timmar per vecka
  • 80%: upp till 36 timmar per vecka
  • 100%: upp till 50 timmar per vecka

Avgift

Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt vårdkategori, familjens storlek och inkomst. Den betalas i form av en månadsavgift som faktureras i efterskott. Anslut dig gärna till e-faktura via din internetbank. Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget men uppbärs för högst 11 månader om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift. Förundervisningen året innan skolstart är avgiftsfri motsvarande 25 timmar/vecka.

Mer specifik information finns under barnomsorgstaxa och avgiftstillämpningarna som du kan läsa under bilagor här på sidan.

Begäran om inkomstuppgifter

Då en ny barnomsorgsplats tas i bruk får familjen hem en "Begäran om inkomstuppgifter". Om ingen utredning inlämnas, fastställs avgiften enligt maxtaxa.
Årligen inbegärs en ny inkomstutredning. Om familjens inkomster förändras under året ska detta meddelas socialkansliet så att avgiften kan justeras.

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser på våren. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom annonserad period, och som behöver öppna sin plats i augusti – september ges om möjligt inom juni månad. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslutet så snart som möjligt. 

Använd gärna vår tjänst mina e-tjänster för ansökan eller blanketten under bilagor som lämnas till:

Socialkansliet på Kommungården
Kommunrundan 7, 22610 Lemland

Frågor om plats besvaras av barnomsorgsledaren.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax