Speciallärare

Till barnomsorgen i kommunen hör en speciallärare som regelbundet besöker daghemmen. Personen är en kontaktlänk mellan vårdnadshavare, personal, habilitering, skola med flera.

Speciallärarens huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. 

Tillsammans med vårdnadshavarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar specialläraren en individuell plan för stöd i utveckling och lärande (SUL).

Kontakt

Elin Granholm
Speciallärare

Rekommenderat