Speciallärare

Till barnomsorgen i kommunen hör en speciallärare som regelbundet besöker daghemmen och gruppfamiljedaghemmet. Personen är en kontaktlänk mellan vårdnadshavare, personal, habilitering, skola med flera.

Speciallärarens huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. 

Tillsammans med vårdnadshavarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar specialläraren ett individuellt åtgärdsprogram.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax