Hemvårdsstöd

Familjer vars barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningsperioden upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningsperioden.

Partiellt hemvårdsstöd betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn under tre år har en arbetstid om högst 30 timmar per vecka. Partiellt stöd utgör inte hinder för att nyttja kommunal barnomsorgsplats.

Hemvårdsstödet utgör fr.o.m. 1.1.2016 följande summor brutto per månad:

Grunddel 500,00 €
Höjd grunddel 580,65 €
Utökad grunddel 700,00 €
Syskontillägg 100,00 €
Hemvårdsstöd för syskon  100,00 €
Grunddel flerlingsstöd 750,00 €
Utökad grunddel flerlingsstöd 1.050,00 €
Inkomstbaserad tilläggsdel, max 350,00 €
Partiellt hemvårsstöd  125,00 €
Partiellt hemvårdsstöd för skolbarn 125,00 €

Grunddel

Grunddel betalas efter att föräldrapenningsperioden upphört för ett barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg. En ny moderskapspenningsperiod eller en faderskapspenningsperiod avbryter betalningen av grunddelen.

Höjd grunddel

Lemlands kommunfullmäktige 14.12.2011 § 129 Budgetbehandling beslöt att utöka hemvårdsstödet till att gälla barn under 4 år. För att kompensera bortfallet av pensionskydd, höjs grunddelen till 580,65 för det fjärde året.

Utökad grunddel

Utökat hemvårdsstöd betalas efter att föräldradagpenningsperioden upphört för ett barn under tre år om vårdnadshavaren vårdar sitt barn själv och inte förvärvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader.
Om barnet endast har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.

Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas ansökan.

Syskontilllägg

Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. 
För syskon som fyllt tre år kan barnet ha kommunal barnomsorg eller vara i lekparksverksamhet och ändå få syskontillägget.
Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet.
Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka.

Flerlingsstöd

Grunddel och utökat stöd för flerlingsfamiljer (tvillingar, trillingar), samma regler som för grunddel och utökad grunddel för ett barn.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Tilläggsdel kan sökas även om båda vårdnadshavare arbetar. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år åt gången.
Vid hemvårdsstöd för syskon kan tilläggsdel beviljas även om familjen inleder en ny föräldradagpenningperiod.

Om familjens bruttoinkomster understiger 1.050,00 € utbetalas maximal tilläggsdel. 
Om familjens bruttoinkomster överstiger 3.383,33 € utbetalas ingen tilläggsdel.

Exempel:
När inkomsten ligger mellan 1.050,00 och 3.383,33 dras 1.050,00 från den faktiska inkomsten och 15% av mellanskillnaden dras av från full tilläggsdel.
Då en familj har inkomst 3000,00 ger det en tilläggsdel på 57,50
(3000 - 1050) x 0,15 = 292,50  350 - 292,50 = 57,50

Partiellt hemvårdsstöd och partiellt hemvårdsstöd för skolbarn

Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.
Rätt till partiellt hemvårdsstöd för skolbarn har föräldrar tlll barn som går årskurs ett och två (samt årskurs tre om barnet har förlängd läroplikt) och barnet inte nyttjar fritidshemsvård.
Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet .

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte om:

 • den förkortade arbetstiden beror på studier
 • grundläggande hemvårdsstöd utbetalas

Ansökan

Ansökningsblankett finns under bilagor.

Till ansökan bifogas:

 • Folkpensionsanstaltens intyg över när föräldrapenningen upphör samt beslut om faderskapsledighet
 • Skattekort för förmån
 • Inkomstverifikat: löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel söks
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd
 • Intyg över arbetstiden (max 30 tim/v), ska bifogas om ni ansöker om partiellt stöd
 • Uppge även om någondera vårnadshavare har arbetsgivare utom Åland

Hemvårdsstödet utbetalas den sista vardagen varje månad.

Förändringar

Vårdnadshavare är skyldiga att meddela förändringar som påverkar erhållandet av stödet t.ex:

 • Barnet börjar i kommunal dagvård eller fritidshem
 • En ny föräldradagpenningsperiod börjar
 • Ändrade inkomster (gäller den inkomstbaserade tilläggsdelen)
 • Familjen flyttar till annan kommun
 • Ny adress eller ändrat bankkonto
 • Förändrade inkomster om ni lyfter tilläggsdel

Meddela förändringar skriftligt till handläggaren av hemvårdsstödet.

Nya lagen ÅFS 2015:68, Landskapslag om hemvårdsstöd

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax