Bokslut

I kommunens bokslut skall det ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en sammanställning över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessa dokument sammanställs till en balansbok.

Bokslutet skall upprättas och undertecknas av kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören (de som vid tidpunkten för undertecknandet innehar dessa uppdrag). Bokslutet upprättas enligt kommunallagens föreskrifter och dessutom iakttas bokföringslagen i tillämpliga delar.

Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna ska före utgången av maj månad året efter varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultatet av revisionen.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperiodens utgång.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax