Bokslut

I kommunens bokslut ingår resultaträkning, balansräkning och bilagor, sammanställning över budgetutfallet samt en verksamhetsberättelse.

Bokslutet skall upprättas och undertecknas av kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören.

Revisorerna granskar räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Före utgången av maj månad året efter varje räkenskapsperiod ska de avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultatet av revisionen.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperiodens utgång.

Kontakt

Rekommenderat