Bygglov

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen. Allt byggande regleras av plan- och bygglag för landskapet Åland samt byggnadsordningen.

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad, men även för:

 • ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • väsentlig ändring av byggnads fasad
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats
 • skjutbana, motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern över 10 m3
 • mast vars höjd överstiger 25 meter
 • torn avsett för allmänheten
 • vindkraft för fler än 3 hushåll
 • staket i rågräns vars höjdöverstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än 2 mån. då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än 2 månader

En komplett bygglovsansökan innehåller:

 • ifylld bygglovsansökan
 • färsk lagfart eller arrendeavtal (1 ex)
 • situationsplan skala 1:500 (2 ex)
 • byggnadsritningar: plan, fasader, skärning skala 1:100 (2 ex)
 • bostadshus, dessutom konstruktionsbeskrivning samt energicertifikat (behövs ej för bygganmälan)
 • för varje byggnad bör en RH-1 blankett fyllas i och lämnas in (behövs ej för bygganmälan)

Ansökan riktas till Lemlands kommun, Byggnads- och miljönämnden, Kommunrundan 7, 22610 Lemland.

Bygglovsansökan tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art är behandlingstiden 3-6 veckor. Beslut tas av byggnadsinspektören eller byggnads- och miljönämnden. Som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad.

Syner

Byggnadssyner utförs av byggnadsinspektören medan brandsyner utförs av brandinspektören.

Skatteförvaltningen

Hushåll och privatpersoner ska lämna uppgifter om alla byggarbeten som kräver ett bygglov till Skatteförvaltningen. Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida.

Anslutningar som kan behövas

Kontakt

Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)
Cecilia Aaltonen-Lindblom
Administratör (tfntid 9-11.30 måndag-torsdag)

Rekommenderat