Bidrag till föreningar

Lemlands kommun har två olika former av bidrag till föreningsverksamhet. Det ena är ett grundbidrag för föreningsverksamhet och det andra är ett specialbidrag som kan beviljas för särskilda ändamål.

Allmänna förutsättningar för beviljade av grundbidrag

Bidrag kan beviljas till registrerade ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet för invånare i Lemlands kommun. Bidraget är avsett att årligen användas till föreningens finansiering av allmän föreningsverksamhet, såsom administration, telefon, trycksaker, lokal och dylikt.

Föreningen ska ha godkända stadgar, budget och verksamhetsplan för budgetåret, verksamhetsberättelse och bokslut för för det föregående året samt en vald styrelse vid ansökningstidens utgång.

Föreningarna förutsätts ha en egenfinansiering för att aktivt bidra till förverkligandet av den understödda verksamheten. För beviljande av bidrag ska en förening ha minst 10 betalande medlemmar och minst 5 lemlänningar.

Den sista ansökningstiden är årligen den 30 april. Ansökan ska göras elektroniskt via Lemlands kommuns e-tjänst.

Läs mer om beviljandet av grundbidrag i bilagan "Principer för beviljande av bidrag till föreningar".

Specialbidrag för särskilda ändamål

Utöver grundbidraget kan kommunen bevilja bidrag för särskilda ändamål. Bidrag för särskilda ändamål kan efter prövning beviljas lemländska föreningar för till exempel arrangerandet av publika evenemang i Lemland. Bidrag kan också beviljas för att starta upp en ny förening i Lemland som medför nya alternativ för kommuninvånarnas sysselsättning.

Kommunstyrelsen prövar möjligheten till att få bidrag för särskilda ändamål på basen av den inlämnade ansökan.

Den sista ansökningstiden är årligen den 30 april. Ansökan ska göras elektroniskt via Lemlands kommuns e-tjänst.

Läs mer om beviljandet av specialbidrag för särskilda ändamål i bilagan "Principer för beviljande av bidrag till föreningar".

Kontakt

Simon Rosenberg
Fritidsledare
Snezhana Tsonouli
Bibliotekssekreterare

Rekommenderat