Budget

Kommunens verksamhet och ekonomi styrs av budget för ett år i taget samt en ekonomiplan som sträcker sig över tre år. Planeperiodens första år är budgetåret. Lemlands kommun inleder budgetprocessen på våren före budgetåret i och med att kommundirektören och ekonomichefen för diskussioner med de ledande tjänstemännen gällande vilka behov som finns och vilka prioriteringar som bör göras inför nästa år. 

Ramarna för nästa år utgår ifrån innevarande års budget men fokuserar på eventuella utökningsbehov och allmänna kostnads- och indexhöjningar. Budgetdirektiven för följande år fastställs sedan av kommunstyrelsen. 

Nämnderna

Nämnderna arbetar till mitten av september med att ta fram ett budgetförslag ("äskande") som inlämnas till kommunstyrelsen. Budgeteringsarbetet utgår ifrån den lagstadgade verksamheten för att därefter se om medlen i den givna ramen räcker till för den icke lagstadgade verksamheten. Förslaget innehåller en textdel med verksamhetsmål, ett detaljerat budgetförslag för driften samt föreslagna investeringar för nämndens samtliga uppgiftsområden.

Kommunstyrelsen

Inför kommunstyrelsens budgetmöte förbereder kommundirektören ett budgetförslag innehållande en driftsdel, en investeringsdel samt resultaträkning och finansieringsanalys. Kommundirektörens budgetförslag innehåller kommundirektörens föreslagna justeringar till nämndernas äskanden. Landskapsregeringens beslut om bland annat landskapsandelar samt de uppskattade skatteintäkterna har en avgörande inverkan på budgetförslaget.

Budgeten behandlas sedan i kommunstyrelsen utgående från kommundirektörens budgetförslag. Under budgetbehandlingen gör kommunstyrelsen sina egna justeringar till kommundirektörens förslag, innan budgeten överlämnas till fullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen överlämna sitt budgetförslag till kommunfullmäktige före utgången av november månad.

Kommunfullmäktige

Fullmäktige skall före utgången av året anta kommunens budget. Om man inte kan nå ett beslut om godkännande av budgeten före årets slut bör kommunens inkomster och ovillkorliga utgifter ändå skötas tills budgeten har godkänts. De mål som fullmäktige ställt upp för verksamheten och ekonomin är bindande för kommunens politiska organ och anställda. Det innebär att man inte får avvika från målen eller ändra dem utan fullmäktiges godkännande.

Varje nämnd/förvaltningsorgan gör i början av budgetåret upp en dispositionsplan för de anslag fullmäktige beviljat. Anslagen är bindande, vilket innebär att medel inte få användas utöver de anslag som fullmäktige reserverat för respektive verksamhetsområde. Om anslaget inte räcker till för att täcka utgifterna skall nämnden anhålla om omdisponering mellan sina verksamheter eller om att fullmäktige höjer anslaget. Förslag till budgetändringar ska i regel presenteras för fullmäktige under budgetåret.

Kontakt

Rekommenderat