Avlopp

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns i Järsö och Nåtö samt de centrala delarna av Lemböte, Knutsboda, Söderby, Norrby och Norra Hellestorp.

Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp skall du ansöka om detta hos kommunen via mina e-tjänster eller blankett.

Enskild avloppsanläggning

När du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla skall du ansöka om avloppstillstånd hos kommunen.

Om mer än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Tillståndsansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter för sökande.
 • Föreslagen behandlingsmetod.
 • En situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen. 
 • En ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen.
 • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m.m.)

Värt att tänka på...

 • En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
 • En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a markförhållanden,utforming, skötsel och belastning.
 • Slamavskiljare skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk. Reningskraven skall uppfyllas vid alla ny- och ombyggnader med enskild avloppsanläggning som fått byggnadslov:

 • Fosforreduktionen skall vara minst 80 %
 • Kvävereduktionen skall vara minst 40 %
 • Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde på minst 90 %

Läsvärt om avlopp:

Obs! När du hämtar information från dessa sidor är det viktigt att komma ihåg att Åland har egen lagstifning så det kan finnas skillnader att beakta.

Kontakt

Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)

Rekommenderat