Förtroendevalda i Lemlands kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Lemland består av femton ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. De folkvalda politikerna i kommunfullmäktige väljs för en period på fyra år. Nästa val till kommunfullmäktige sker hösten 2023.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga vilket betyder att alla är välkomna med och lyssna.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget, beslutar om skattöret samt godkänner delgeneral- och detaljplaner. Kommunfullmäktige utser även kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, kommunens revisorer samt de olika nämndernas ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sju ledamöter med ersättare utses av kommunfullmäktige och väljs för två år i taget.  Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i kommunen samt ansvarar för kommunens ekonomi.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör
Marie Berglund-Selenius
Kanslichef

Rekommenderat