Ungdomsrådet i Lemland

Ungdomar

Ungdomar som är intresserade av att delta i samhällslivet och påverka har möjlighet att anmäla sig till ungdomsrådet. 

Kommunstyrelsen utser och tillsätter ungdomsrådets medlemmar för en period på två år.

Ungdomsrådets sammansättning

 • Ungdomsrådet består av fem medlemmar.
 • En ordförande och en viceordförande utses bland ungdomsrådets medlemmar.
 • Tre stycken ersättare utses.
 • Som sekreterare och sammankallare fungerar fritidsledaren eller barn- och ungdomsledaren.
 • Ungdomsrådets medlemmar ska vara i åldern 12–19 år och skrivna i Lemland.
 • En ungdom blir valbar genom förslag av kommunstyrelsen eller genom att själva anmäla intresse för uppdraget.
 • Medlemmarna i ungdomsrådet utses av kommunstyrelsen för samma tidsperiod som kommunstyrelsens mandatperiod.
 • Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.
 • Kommunstyrelsen i Lemland ska därtill sträva efter att ha representation från såväl fasta Lemland som Järsö-Nåtöområdet.

Ungdomsrådets uppgifter

 1. Höras gällande frågor som berör ungdomar i Lemlands kommun.
 2. Ta initiativ till, göra framställningar och avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
 3. Främja ungdomars deltagande i olika föreningars och kommunala verksamheter så som ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.
 4. Följa med den yngre befolkningens behov och föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i kommunen.
 5. Initiera nya idéer angående utvecklandet av barn- och ungdomsverksamheten.

Övrigt kring ungdomsrådets verksamhet

 • Ungdomsrådet beslutar i samråd med fritidsledaren eller barn- och ungdomsledaren när möten ska hållas.
 • Ordförande för ungdomsrådet väljs på rådets första möte.
 • Arvode enligt kommunens arvodesstadga.
 • Ungdomsrådets mötesprotokoll delges till kommunstyrelsen.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax