Barnomsorg, fastställande av avgifter

Avgift för plats på daghem eller i familjedagvård bestäms enligt vårdkategori, familjens storlek och inkomst. Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i parförhållanden eller andra vårdnadshavare, samt minderåriga barn som bor i samma hushåll. Avgiften betalas i form av en månadsavgift som faktureras i efterskott. Anslut dig gärna till e-faktura via din internetbank.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget, men uppbärs för högst 11 månader om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift. Förundervisningen året innan skolstart är avgiftsfri motsvarande 25 timmar/vecka.

Begäran om inkomstuppgifter

Då en ny barnomsorgsplats tas i bruk får familjen hem en blankett "begäran om inkomstuppgifter". Blanketten ska lämnas in senast inom samma månad som barnet börjar. Om ingen utredning inlämnas, fastställs avgiften enligt maxtaxa.

Årligen inbegärs en ny inkomstutredning inom augusti månad. Om inkomstuppgifterna inkommer senare korrigeras inte barnomsorgsavgiften retroaktivt. Är ni missnöjda med den fastställda avgiften kan ändring sökas genom ett skriftlig rättelseyrkande, riktat till Utbildningsnämnden.   

Om familjens inkomster förändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året ska detta meddelas barnomsorgskansliet så att avgiften kan justeras. Om man underlåter sig att lämna in inkomstuppgifter kan avgiften korrigeras retroaktivt.

Skiftesbarnomsorg

Skiftesbarnomsorg beviljas endast på grund av arbete eller studier.

Om barnomsorgsplatsen inte överskrider 100 h/ två veckor (heltid) eller 50 h/ två veckor (halvtid) betalas vanlig barnomsorgsavgift och ingen extra avgift tas ut. Om timantalet av någon anledning överskrids debiteras en extra avgift.

Har din familj behov av skiftesbarnomsorg tag då kontakt med barnomsorgskansliet för ansökan och mer information.

 

 

Kontakt

Maria Hellström
Barnomsorgsledare (tfntid 9.30 - 11.30)

Rekommenderat