Vägar

Bidrag för enskilda vägar och busskurer

Kommunfullmäktige har år 2023 inte budgeterat några medel för privatvägsbidrag och busskurer.

Därav kommer inga av dessa bidrag att betalas ut under året.

________________________________________

Man kan få bidrag för skötsel- och underhållskostader för enskilda vägar. Principerna är följande:

  • Utbetalas mot redovisning (originalkvitton)
  • Vägen bör bebos av fastbosatta
  • Vägens längd är minst 300 meter
  • Bidrag för normalt underhåll utbetalas mot redovisning (kvitton) i efterhand 1 år retroaktivt från mottagen anhållan
  • Önskas bidrag för grundförbättring bör anhållan göras till kommunen före arbetet påbörjas
  • Bidragets storlek är hälften av verifierade kostnader, dock höst 350 €/km (inkl.moms)
  • Nämnden kan enligt prövning betala ut högre bidrag än ovan angivna, för t ex grundförbättring, ytbeläggning eller dylikt

Bygger man en busskur i Lemland kan man få bidrag för kostnaderna. Principerna är följande:

  • 50 % av materialkostnaderna ersätts om man bygger av lösvirke
  • 50 % av materialkostnaderna ersätts om man använder prefabricerade byggnadsmaterial
  • Bidrag utbetalas om det finns medel i budgeten

Ansökan riktas till:

Lemland kommun 
Tekniska nämnden
Kommunrundan 7
AX-22610 LEMLAND

Bifoga originalkvitton med ansökan.

Kontakt

Andreas Lindbäck
Teknisk chef (tfntid 9 - 11.30)