Vägar

Bidrag för enskilda vägar

Man kan få bidrag för skötsel- och underhållskostader för enskilda vägar. 
Principerna är följande:

  • Utbetalas mot redovisning (originalkvitton).
  • Vägen bör bebos av fastbosatta.
  • Vägens längd är minst 300 meter.
  • Bidrag för normalt underhåll utbetalas mot redovisning (kvitton) i efterhand 1 år retroaktivt från mottagen anhållan.
  • om man önskar bidrag för grundförbättring bör anhållan göras till kommunen före arbetet påbörjas.
  • Bidragets storlek är hälften av verifierade kostnader, dock höst 350 €/km. (inkl.moms).
  • Nämnden kan enligt prövning betala ut högre bidrag än ovan angivna, för t ex grundförbättring, ytbeläggning eller dylikt.

Ansökan riktas till:

Lemlands kommun
Tekniska nämnden
Kommunrundan 7
AX-22610 LEMLAND

Bidrag för byggande av busskurer

Bygger man en busskur i Lemland kan man få bidrag för kostnaderna.
Principerna är följande:

  • 50 % av materialkostnaderna ersätts om man bygger av lösvirke.
  • 50 % av materialkostnaderna ersätts om man använder prefabricerade byggnadsmaterial.
  • Bidrag utbetalas om det finns medel i budgeten.

Ansökan riktas till:

Lemland kommun 
Tekniska nämnden
Kommunrundan 7
AX-22610 LEMLAND

Bifoga originalkvitton med ansökan.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax