Vägar

Bidrag för enskilda vägar och busskurer

Kommunfullmäktige har år 2023 inte budgeterat några medel för privatvägsbidrag och busskurer.

Därav kommer inga av dessa bidrag att betalas ut under året.

Under förutsättning att kommunfullmäktige har budgeterat medel kan man få bidrag för skötsel- och underhållskostnader för enskilda vägar. Principerna är följande:

  • Utbetalas mot redovisning (originalkvitton)
  • Vägen bör bebos av fastbosatta
  • Vägens längd är minst 300 meter
  • Bidrag för normalt underhåll utbetalas mot redovisning (kvitton) i efterhand 1 år retroaktivt från mottagen anhållan
  • Önskas bidrag för grundförbättring bör anhållan göras till kommunen före arbetet påbörjas
  • Bidragets storlek är hälften av verifierade kostnader, dock höst 350 €/km (inkl.moms)
  • Nämnden kan enligt prövning betala ut högre bidrag än ovan angivna, för t ex grundförbättring, ytbeläggning eller dylikt

Bygger man en busskur i Lemland kan man få bidrag för kostnaderna, under förutsättning att kommunfullmäktige har budgeterat medel. Principerna är följande:

  • 50 % av materialkostnaderna ersätts om man bygger av lösvirke
  • 50 % av materialkostnaderna ersätts om man använder prefabricerade byggnadsmaterial
  • Bidrag utbetalas om det finns medel i budgeten

Ansökan riktas till:

Lemland kommun 

Tekniska nämnden

Kommunrundan 7

AX-22610 LEMLAND

Bifoga originalkvitton med ansökan.

Kontakt

Andreas Lindbäck
Teknisk chef (tfntid 9 - 11.30)

Rekommenderat