Miljö- och klimatarbete

Vitsippor

Kommunen arbetar i första hand med följande miljömål:

 • En ren och utsläppsfri miljö

 • Hållbar utveckling

 • "Rättvis" konsumtion

 

Agenda 21/ Ålands Natur & Miljö

Agenda 21 kontoret upprätthålles av Ålands Natur och Miljö. De har en mångsidig verksamhet; allt från att påverka beslutsfattare och myndigheter till att ordna exkursioner till natursköna platser.
Kommunens Agenda-21 handlingsprogram är godkänt av fullmäktige den 22.9.1999.

 

Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen (LR) verkar för en ekologiskt hållbar utveckling och uppmuntrar till miljöfrämjande åtgärder. LR:s miljöbyrå har det övergripande ansvaret men varje byrå ska se till att deras område bedriver verksamhet på ett hållbart sätt. Miljöbyrån handhar frågor gällande:

 • vattenvård
 • avfallshantering/kretslopp
 • luftvård och annan miljövård
 • naturvård och utnyttjandet av naturen för rekreation
 • miljökonsekvensbedömningar och miljöberättelser
 • främjandet av den allmänna miljömedvetenheten

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Fungerar som övervakande myndighet för miljö- och hälsoärenden samt beviljar tillstånd för olika verksamheter. Kontakta ÅMHM om du skall:

 • muddra
 • fylla ut i vatten
 • spränga
 • borra brunn (för vatten eller värme)

Byggnads- och miljönämnden ger tillstånd för enskilda avlopp.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax