Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 21 februari 2022

Stipendier för högskolestuderande!

Två av Lemlands kommun inrättade stipendier kan senast den 31 mars 2022 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland.

Stipendierna om 250 euro/st utdelas till studerande med hemort i Lemland, som under minst två terminer med god framgång bedrivit studier på högskolenivå. Sökanden ska senast vid inledandet av sina studier ha haft Lemland som hemort.

Vid val av likaberättigade sökanden görs följande prioritering:

  • Studiernas nivå samt avlagd studiemängd
  • Behovet av olika yrkesexamina i det åländska samhället

Jämställdhet mellan kvinnliga och manliga sökanden beaktas.

Studeranden på Åland, i riket och utlandet bedöms lika.

Till stipendieansökan bifogas utredning över avlagda förhör eller tentamina och uppnådda studieframgångar. Detta bör vara i form av studieprestationseller matrikelutdrag eller annan bestyrkt utredning över studieframgångarna som läroanstalten tillhandahåller. Av den bestyrkta utredningen bör framgå antalet avklarade högskole- eller studiepoäng samt studiernas totala längd.

Skicka Din fritt formulerade ansökan till info@lemland.ax eller per post till Kommunstyrelsen i Lemland, Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland.

Stipendierna tillkännages i infobladet och på kommunens elektroniska anslagstavla.

Bilagor