Publicerad: 22 april 2020

Stöd för ensamföretagare till följd av Covid-19

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd om 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna i sin tur ska kunna bevilja verksamhetsstöd till ensamföretagare till följd av Covid-19. Kommunerna ska ansöka om sin del av statsunderstödet senast 29.5.2020. Ensamföretagaren ska ansöka om stödet hos företagets hemkommun senast 30.9.2020. 

Stödet till ensamföretagare är ett fast belopp på 2 000 euro. Mer information och kriterierna för erhållande av stöd framgår av bilagan som finns publicerad i menyraden. Bifogat finns även utkast till den ansökan (framtagen av Arbets- och näringsministeriet) som ska göras av ensamföretagaren. 

Det är ännu inte klart exakt hur hanteringen av ansökningarna kommer att ordnas på Åland. Detta utreds av kommunerna för närvarande. Vi ber därför att ni avvaktar med att lämna in ansökan till dess att kommunen kommer ut med mer detaljerad information. Däremot kan ensamföretagare som anser att de uppfyller kriterierna för stödet redan nu börja ordna de bilagor som behövs för inlämnandet av ansökan. Vi kommer begära att samtliga handlingar (ansökan och bilagor) lämnas in elektroniskt (företrädesvis i filformatet PDF).

När vi har mer information om hanteringen av ansökningarna och en kontaktperson kommer det publiceras på kommunens webbplats.

Bilagor