Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 25 februari 2022

Förslag till ändring av detaljplan för del av fastighet 1:42 i Bengtsböle, Lemland

Kommunstyrelsen i Lemland beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2021 att framlägga ett förslag till detaljplaneändring för del av fastighet 1:42 i Bengtsböle, jämte detaljplanekarta, planbeskrivning, dikesplankarta samt dikeslängdprofil till allmänt påseende under 30 dagar. Detaljplaneändringen omfattar park-, trafik-, gatu- och idrottsområde.

Förslaget finns framlagt till allmänt påseende på kommunens elektroniska anslagstavla under tiden 28.2.2022 – 31.3.2022. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på kommunkansliet i Lemland.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska lämnas in skriftligen till kommunstyrelsen under samma tid, d v s senast den 31.3.2022. Anmärkningar kan lämnas per e-post till info@lemland.ax eller per post till:

Kommunstyrelsen i Lemland
Kommungården
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Bilagor